Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών προυποθέτει (γνώσεις) και οδηγεί (δεξιότητες και ικανότητες) στα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:
Γνώσεις
• Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε σχέση με τις μεταπτυχιακές σπουδές.
• Αποκτούν για την επιτυχή κατακύρωση του διδακτορικού διπλώματος, επιστημονική ωριμότητα, ανεξαρτησία και εμφανίζουν πρωτότυπη σκέψη στις ερευνητικές τους δραστηριότητες τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος.
• Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών σε συγκεκριμένο επιμέρους τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς, αφού ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να γνωρίζει βασικές αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές από όλους τους επιστημονικούς τομείς, όπως τα έχει διδαχτεί προπτυχιακά.
• Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη των θεμάτων αιχμής του συγκεκριμένου επιμέρους γνωστικού πεδίου με το οποία ασχολούνται ή/και ασχολήθηκαν κατά την διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
Δεξιότητες
• Είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους.
• Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους έρευνες, μελέτες και εργασίες.
• Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις εξειδικευμένες γνώσεις, που απέκτησαν στις διδακτορικές σπουδές, στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προηγμένων υλικών.
• Επιλύουν, αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση διαφόρων τύπων υλικών που σχετίζονται με την έρευνα της διδακτορικής διατριβής με βάση την αναλυτική αλλά εμπεριστατωμένη γνώση των βασικών αρχών, θεωριών και πρακτικών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, ιδιαίτερα στο γνωστικό ερευνητικό αντικείμενο που ασχολήθηκαν.
• Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού τους, προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια, αναλυτικές μεθόδους και ακρίβεια.
Ικανότητες
• Έχουν αποκτήσει επιστημονική αυτονομία, εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση γνώσεων στον συγκεκριμένο επιμέρους τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με τον οποίο ασχολήθηκαν κατά την διάρκεια της διδακτορικής διατριβής.
• Έχουν αποκτήσει την δυνατότητα εκπαίδευσης, καθοδήγησης νεότερων ερευνητών ή/και φοιτητών
• Έχουν αποκτήσει σημαντική επιστημονική ωριμότητα ώστε να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προβλήματα που προκύπτουν σε επιστημονικό, βιομηχανικό ή/και κοινωνικό επίπεδο.
• Έχουν εξελίξει την κριτική τους σκέψη και έχουν αριστοποιήσει την ικανότητα της κατανόησης σε επίπεδο που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε πλήθος ζητημάτων ή/και αναθέσεων που θα τους τεθούν από τρίτους.
• Συνεισφέρουν σημαντικά στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των γνώσεων στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών τόσο σε επιστημονικό όσο και σε βιομηχανικό χώρο ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και η καινοτομία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη