Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών στις Επιστήμες Εκπαίδευσης και Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

οι Διδάκτορες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών: Γνώσεις: •Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση , με επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής για το συγκεκριμένο επιμέρους τομέα των Επιστημών της Εκπαίδευσης στον οποίο εμπίπτει η διδακτορική τους διατριβή που συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.Δεξιότητες: • Εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό τους εξειδικευμένες γνώσεις για τη διατύπωση και διερεύνηση νέων ερωτημάτων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα που αφορούν τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Ικανότητες: Ικανότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης ερευνας

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

ναι

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη