Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών παρέχει όλα τα απαραίτητα μαθησιακά αποτελέσματα (Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες) που αναμένεται να αποκτήσει ο υποψήφιος Διδάκτορας : Γνώσεις: Το Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων που άπτονται της ευρύτερης περιοχής της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και βρίσκονται στην αιχμή των ακαδημαϊκών και τεχνολογικών εξελίξεων παγκοσμίως. Δεξιότητες: •διακρίνονται για τις πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα ή/και την καινοτομία και για τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής. Ικανότητες: •αναπτύσσουν ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη, διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στην πρωτοπορία πλαισίων εργασίας ή σπουδής, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας. •Έχουν αποδεδειγμένα συστηματική κατανόηση ενός γνωστικού πεδίου και πλήρη επάρκεια των δεξιοτήτων και μεθόδων έρευνας που συνδέονται με το συγκεκριμένο πεδίο. •συλλαμβάνουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και προσαρμόζουν μία ουσιαστική ερευνητική διαδικασία με ακαδημαϊκή ακεραιότητα. •Έχουν ικανότητες για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και πολύπλοκων ιδεών. •συνδιαλέγονται με τους ομότεχνούς τους, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και με την κοινωνία γενικότερα σε θέματα των επιστημονικών τους πεδίων. •συμβάλλουν, σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, στην προαγωγή της τεχνολογικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής προόδου της κοινωνίας της γνώσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι απαραίτητο για πρόσληψη ως μέλος ΔΕΠ ή ερευνητή στα περισσότερα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Δ.Δ. (Διδακτορικό Δίπλωμα), Ph.D. (Doctor of Philosophy)