Πτυχίο Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

• Οι γνώσεις που αναμένεται να αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. είναι:
–να κατακτήσει επίπεδο γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 στη γλώσσα της κατεύθυνσης σπουδών του
–να γνωρίσει τις αρχές μεθοδολογίας και διδακτικής της γλώσσας και της λογοτεχνίας της κατεύθυνσης σπουδών
–να εξοικειωθεί με τις μεθόδους διδασκαλίας μιας γλώσσας ως Γ2/ΞΓ
–να εξοικειωθεί με αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη διαπολιτισμική διαχείριση της γλωσσικής και της πολιτισμικής ετερότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
–να αποκτήσει βασικές γνώσεις ιστορίας τόσο της χώρας της οποίας τη γλώσσα και τον πολιτισμό μελετά στην κατεύθυνση σπουδών του/της όσο και του ευρύτερου Εύξεινου Πόντου
–να αντιληφθεί τη διαχρονική παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή του Παρευξείνιου χώρου από την αρχαιότητα έως και σήμερα
–να διεξάγει έρευνα σε θέματα πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών, αξιοποιώντας γραπτές και προφορικές πηγές, αρχειακό, εθνογραφικό και αρχαιολογικό υλικό
–να αντιλαμβάνεται το διεθνές νομικό και διπλωματικό πλαίσιο και τη δυναμική των χωρών του Εύξεινου Πόντου
–να γνωρίζει βασικές αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και την εφαρμογή τους ειδικά στην εν λόγω περιοχή
–να γνωρίζει την επιστημονική ορολογία των γνωστικών πεδίων επιλογής του, π.χ. ιστορίας, εθνογραφίας, αρχαιολογίας κ.ά.

• Οι δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. είναι:
–να αποκτήσει επαρκείς δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες στην προαγωγή της μάθησης, της εκπαίδευσης και της έρευνας
–να συντάσσει επιστημονικά δοκίμια με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και συστηματικές παραπομπές και βιβλιογραφία σε θέματα που άπτονται των γλωσσών και του πολιτισμού του Παρευξείνιου χώρου.
–να προωθεί τη διάδοση και τη διδασκαλία παρευξείνιων γλωσσών
–να μεταφράζει κείμενα από/προς παρευξείνιες γλώσσες
–να προάγει την ιστορική, την εθνογραφική και την αρχαιολογική γνώση τόσο όσον αφορά τις χώρες του Εύξεινου Πόντου όσο και του ελληνισμού στην περιοχή
–να διδάσκει τις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών στις οποίες ομιλούνται οι διδασκόμενες στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. γλώσσες, σε δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης
–να διδάσκει τις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών στις οποίες ομιλούνται οι διδασκόμενες στο Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. γλώσσες σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών
–να διεξάγουν έρευνα σε θέματα πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών αλλά και του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου

• Οι ικανότητες που αναμένεται να αποκτήσει ένας/μία απόφοιτος/η του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. είναι:
–να μελετά διεξοδικά τις ευρύτερες, κατά χώρα ή λαό, εξελίξεις,
–να χειρίζεται όλα τα είδη του γραπτού και του προφορικού λόγου, προκειμένου να διευρύνει τα επιμέρους του χώρου ειδίκευσής του/της: το πολιτισμικό συγκείμενο στο οποίο εμπεριέχεται η γλώσσα,
–να μελετά, να ερευνά, να κατανοεί και να διαδίδει τις γλώσσες, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των παρευξείνιων χωρών, όπως Ελλήνων, Βουλγάρων, Ρουμάνων, Ρώσων, Τούρκων, Ουκρανών, Γεωργιανών, Αρμενίων και λοιπών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών αναφέρονται: Α. στο ιδρυτικό Π.Δ. 90, ΦΕΚ 74/10-3-2000: «.......Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις παρευξείνιες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερόμενες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων». Β. στο Π.Δ. 78, ΦΕΚ 95/22-6-2009 «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους, τομείς: α) στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων γλωσσών (Ρωσικής, Ρουμανικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής κ.λπ.) με τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών β) στην εκπαίδευση -δημόσια και ιδιωτική- ως καθηγητές για τη διδασκαλία των γλωσσών των παρευξείνιων χωρών και ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος γ) σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική και ερευνητική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών, ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών σε παρευξείνιες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων και ως διερμηνείς, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών». Γ. Υ.Α. 23544/Ν1, ΦΕΚ 595/22-2-2018 & Υ.Α. 194021/Ν1, ΦΕΚ 5453/5-12-2018 Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Γ.Φ.Π.Π.Χ.