Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις σπουδές τους στο ΠΤΔΕ, οι φοιτητές/τριες επιδιώκεται:
• Να κατανοούν σε βάθος την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου και να συνειδητοποιούν την ευθύνη, τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες του ρόλου τους.
• Να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν κριτικά την εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιώντας την θεωρητική παιδαγωγική γνώση.
• Να αξιοποιούν την θεωρητική παιδαγωγική γνώση (έννοιες, αρχές, μοντέλα και θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης, αγωγής, εκπαίδευσης, διδασκαλίας) κατά την εκπαιδευτική δράση.
• Να διακρίνουν τις γνωστικές και διδακτικές ιδιαιτερότητες καθενός από τα γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος σπουδών και να είναι σε θέση να μετασχηματίσουν την επιστημονική σε σχολική γνώση (διδακτικός μετασχηματισμός).
• Να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για την οργάνωση της σχολικής τάξης ως δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και για την δημιουργία ψυχο-κοινωνικού περιβάλλοντος που προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή και ενθαρρύνει την ενεργή εμπλοκή του στη μάθηση.
• Να οργανώνουν την διδακτική-μαθησιακή διαδικασία με δημιουργικό τρόπο, τεκμηριώνοντας τις επιλογές τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες δραστηριότητες, μεθόδους, μέσα και υλικά, ώστε να προάγονται η κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και η διερευνητική, η αυτενεργός και η συνεργατική μάθηση.
• Να σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να αξιολογούν την διδασκαλία τους λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές και τις κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών και να διατυπώνουν με σαφήνεια στόχους και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, στην κατεύθυνση της διαφοροποιημένης και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
• Να καθορίζουν κριτήρια, να επιλέγουν μεθόδους αξιολόγησης της μάθησης και να αναστοχάζονται τις συνέπειες των επιλογών και των πρακτικών τους για τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών.
• Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και να τις αξιοποιούν κατάλληλα και αποτελεσματικά κατά την διδακτική πράξη.
• Να διαθέτουν εύρος πρακτικών πρόληψης και παιδαγωγικής αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς.
• Να υποστηρίζουν αποτελεσματικά θεμελιώδεις γραμματισμούς για όλους τους αυριανούς πολίτες: το γλωσσικό, τον ιστορικό, το μαθηματικό, των φυσικών επιστημών, τον πληροφορικό, τον οικολογικό και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
• Να προσεγγίζουν με παιδαγωγικό τρόπο την διαφορετικότητα και την πολυ-πολιτισμικότητα στην σχολική τάξη.
• Να χρησιμοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και ανάλυσης για τη διερεύνηση διαφόρων εκπαιδευτικών ερωτημάτων και την ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδικασίας και της διδακτικής πράξης.
• Να αξιοποιούν αποτελεσματικά στο εργασιακό τους περιβάλλον ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, διεπιστημονικής προσέγγισης και επίλυσης εκπαιδευτικών προβλημάτων.
• Να συνειδητοποιούν, να τροποποιούν, να διευρύνουν και να συστηματοποιούν διαρκώς την προσωπική τους παιδαγωγική θεωρία, με βάση την οποία διαμορφώνουν, αξιολογούν και αναστοχάζονται με αυτοκριτική διάθεση την παιδαγωγική-διδακτική τους πράξη.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του δασκάλου σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΠΤΔΕ