ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος απολυτηρίου Δημοτικού:
Γνώσεις:

1. Διαθέτει βασική γνώση του λεξιλογίου, των λειτουργιών και της δομής της ελληνικής γλώσσας σε κάθε επικοινωνιακή περίσταση.
2. Κατανοεί και προσεγγίζει βασικές επιστημονικές έννοιες και μεθόδους (μαθηματικών, φυσικής, ιστορίας) και τις εφαρμόζει στην καθημερινή του ζωή αποτελεσματικά.
3. Αποκτά εισαγωγικές γνώσεις για τη χρήση Η/Υ και ξένης γλώσσας.
4. Κατακτά βασικές έννοιες που αφορούν στις τέχνες (εικαστικά, θέατρο, μουσική).
Δεξιότητες:
1. Χρησιμοποιεί ορθά την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο κατανόησης, ανάγνωσης αλλά και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
2. Χειρίζεται απλά υλικά και εργαλεία.
3. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας και ως σύστημα σκέψης σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις.
4. Χρησιμοποιεί απλές λειτουργίες Η/Υ.
Ικανότητες:
1. Εκτελεί απλές εργασίες με βάση συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμόζοντας τις βασικές γνώσεις του.
2.Εκτελεί εργασίες σε ομαδικό πλαίσιο.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημοτικού δύνανται να απασχοληθούν σε απλές εργασίες και, σε κάθε περίπτωση, μετά το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο Δημοτικό έχουν όσοι έχουν τελειώσει το Νηπιαγωγείο. Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημοτικού έχουν πρόσβαση στον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Γυμνάσιο).

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.