ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Περιγραφή

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου:
Γνώσεις:

1. Έχουν καλή γνώση του λεξιλογίου και των λειτουργιών της ελληνικής γλώσσας.
2. Κατανοούν το βασικό περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο.
3. Επικοινωνούν σε μέτριο επίπεδο στην αγγλική γλώσσα.
4. Αποκτούν βασικές γνώσεις σχετικά με την προετοιμασία τους ως ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες (πολίτευμα, περιβάλλον, διατροφή, υγιεινή κλπ.).
Δεξιότητες:
1. Χρησιμοποιούν βασικές εφαρμογές Η/Υ σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (ψηφιακός εγγραματισμός).
2. Επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με απλές προτάσεις σε οικεία περιβάλλοντα.
3. Ακροώνται, διαβάζουν και κατανοούν κείμενα σχετικού βαθμού δυσκολίας.
4. Δραστηριοποιούνται σε προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, άθλησης, θεατρικής αγωγής.
Ικανότητες:
1. Έχουν τη δυνατότητα να δρουν με μικρή αυτονομία είτε στο χώρο σπουδών τους είτε στην εργασία τους.
2. Κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σπουδών στο Λύκειο (Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σε περίπτωση φορέων δημοσίου, σε κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ή είναι αυτοαπασχολούμενοι σε επαγγελματικά πεδία όπου δεν απαιτούνται ειδικές άδειες ή ειδικές σπουδές.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο Γυμνάσιο έχουν οι απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου. Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα:
-εγγραφής στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) (Επίπεδο 4)
-πρόσβασης σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) (Επίπεδο 3).

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.