ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας: ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τις βασικές κατηγορίες, καθώς και τους τύπους εδαφών βάσει της μηχανικής σύστασής τους.
2. Περιγράφει τα διάφορα στάδια προετοιμασίας του εδάφους για την καλλιέργεια των φυτών.
3. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών.
4. Ταξινομεί, διακρίνει και αναφέρει τις κυριότερες ανθοκομικές και κηποτεχνικές καλλιέργειες (εποχιακά φυτά, ετήσια, πολυετή, βολβώδη, θάμνους και δένδρα, ανθοφόρα ή μη), που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές κήπων και επίσης να περιγράφει τις καλλιεργητικές εργασίες για την ανάπτυξη και συντήρησή τους.
5. Περιγράφει και αξιολογεί το ρόλο των λιπασμάτων στις ανάγκες των φυτών, καθώς και το ρόλο που παίζει η οργανική ουσία στο έδαφος και στα φυτά.
6. Διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών, περιγράφει τους τρόπους που υπάρχουν για την αντιμετώπισή τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και αναγνωρίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων.
7. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα γεωργικά μηχανήματα προετοιμασίας του εδάφους και των καλλιεργητικών περιποιήσεων και εξηγεί το ρόλο και τη λειτουργία τους.
8. Αναγνωρίζει τα εργαλεία (χειρός και μηχανικά) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και συντήρηση των κήπων, πάρκων και άλλων φυτοτεχνικών έργων, καθώς και τα μηχανήματα για την κατασκευή των κηποτεχνικών έργων (όπως π.χ. πέργκολες, παγκάκια, διάδρομοι, λιμνούλες, γέφυρες, κ.λπ.).
9. Αναγνωρίζει και περιγράφει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις μιας ανθοκομικής εκμετάλλευσης.
10. Περιγράφει τον εξοπλισμό ενός θερμοκηπίου.
11. Περιγράφει και αναγνωρίζει τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα υλικά που απαιτούνται για τον πολλαπλασιασμό των φυτών και περιγράφει τους τρόπους πολλαπλασιασμού τους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Προετοιμάζει και διαμορφώνει τον περιβάλλοντα χώρο και εγκαθιστά τον κήπο, ακολουθώντας το κηποτεχνικό σχέδιο της κατά περίπτωση μελέτης.
2. Εφαρμόζει τις καλλιεργητικές φροντίδες για την ανάπτυξη και συντήρηση των κυριότερων φυτών (ετήσια εποχιακά φυτά, πολυετή φυτά, βολβώδη, θάμνους και δένδρα, ανθοφόρα ή μη), που χρησιμοποιούνται στους κήπους.
3. Προετοιμάζει κατάλληλα το έδαφος για καλλιέργεια.
4. Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα λιπάσματα, καθώς και την οργανική ουσία για τη λίπανση των φυτών.
5. Παράγει κομπόστ από φυτικά υπολείμματα.
6. Εφαρμόζει το κατά περίπτωση αναγκαίο κλάδευμα στα φυτά κάνοντας χρήση των κατάλληλων εργαλείων.
7. Προσδιορίζει τις υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών, καθώς και τη συχνότητα και τη δόση των αρδεύσεων.
8. Περιποιείται τα φυτά ενός κηποτεχνικού έργου ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, το είδος και την εποχή.
9. Χειρίζεται, ρυθμίζει και συντηρεί τα γεωργικά μηχανήματα προετοιμασίας τους εδάφους και των καλλιεργητικών εργασιών.
10. Χειρίζεται και συντηρεί τα εργαλεία (χειρός και μηχανικά) περιποίησης των κήπων, πάρκων και άλλων φυτοτεχνικών έργων.
11. Χειρίζεται και συντηρεί τα μηχανήματα κατασκευής και συντήρησης των κηποτεχνικών έργων (όπως πέργκολες, παγκάκια, διάδρομοι, λιμνούλες, γέφυρες, κλπ.) και προβαίνει στην κατασκευή τους.
12. Εφαρμόζει τους τρόπους που υπάρχουν για την αντιμετώπιση των διαφόρων κατηγοριών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
13. Συγκομίζει τα ανθοφόρα φυτά, τα διατηρεί και δημιουργεί ανθοσυνθέσεις.
14. Ρυθμίζει τον εξοπλισμό ενός θερμοκηπίου, επισκευάζει τα συστήματά του και παράγει φυτά εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές.
15. Πολλαπλασιάζει τα φυτά με την κατάλληλη μέθοδο.
16. Τηρεί βιβλία σωστής διαχείρισης της εκμετάλλευσης και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στη γεωργία.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών τους και φροντίζει για την εφαρμογή χρονοδιαγραμμάτων, που του έχουν ορίσει οι ανώτεροί του.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Εφαρμόζει ορθές πρακτικές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.
4. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
5. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Θεματικοί Τομείς

Φυτοκομία