ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Εξηγεί τις κύριες έννοιες, τα μεγέθη και τις βασικές αρχές της Ηλεκτρονικής στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των επαγγελματικών εργασιών του.
2.Αναγνωρίζει τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
3. Ερμηνεύει σχέδια ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
4. Περιγράφει τη λειτουργία βασικών τηλεπικοινωνιακών και οπτικοακουστικών συσκευών, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών δομικών διαγραμμάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται τα βασικά ηλεκτρονικά όργανα και εκτελεί ηλεκτρονικές μετρήσεις.
2. Χειρίζεται τις βασικές συσκευές του ηλεκτρονικού εργαστηρίου.
3. Συγκολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, βάσει ηλεκτρονικού σχεδίου.
4. Συναρμολογεί ηλεκτρονικά κυκλώματα βάσει σχεδίου.
5. Ανιχνεύει και αποκαθιστά βλάβες σε τηλεπικοινωνιακές και οπτικοακουστικές συσκευές, με τη βοήθεια των εργαστηριακών οργάνων και συσκευών.
6. Χρησιμοποιεί βασικά λογισμικά ηλεκτρονικών εφαρμογών / επεξεργασίας σήματος.
7. Εγκαθιστά δίκτυα τηλεπικοινωνιακών και οπτικοακουστικών συστημάτων.
8. Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές, ανιχνεύει και αναγνωρίζει τις βλάβες τους.
9. Εγκαθιστά, ρυθμίζει και συντηρεί ραδιοτηλεοπτικές συσκευές καταναλωτικού χαρακτήρα και ηλεκτροακουστικά συστήματα για οικιακή χρήση και πραγματοποιεί ελέγχους για τη σωστή σύνδεσή τους.
10. Επισκευάζει μικροβλάβες οικιακών ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων / εγκαταστάσεων.
11. Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει και συντηρεί τις εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή / και δορυφορικής λήψης.
12. Επισκευάζει τις παραπάνω κατασκευές, με την κατάλληλη καθοδήγηση.
13. Συνδέει τη δορυφορική κεραία με τον δορυφορικό δέκτη (RF tuner) και τον δορυφορικό με τον τηλεοπτικό δέκτη και συντονίζει τον δορυφορικό δέκτη.
14. Επισκευάζει τις βλάβες της κεραίας ή/και του tuner.
15. Εγκαθιστά κατόπιν οδηγιών τα απαιτούμενα επαγγελματικά ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτροακουστικά συστήματα για την κάλυψη επαγγελματικών χώρων, συναυλιών και εκδηλώσεων και πραγματοποιεί ελέγχους για τη σωστή σύνδεσή τους.
16. Ρυθμίζει και συντηρεί κατόπιν οδηγιών τα μηχανήματα εγγραφής, επεξεργασίας και μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.
17. Επισκευάζει μικροβλάβες επαγγελματικών ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων / εγκαταστάσεων.
18. Χειρίζεται και ελέγχει την τεχνική λειτουργία των κυκλωμάτων - μηχανισμών εξοπλισμού εγγραφής και επεξεργασίας ήχου και εικόνας.
19. Ελέγχει και χειρίζεται τα συστήματα μετάδοσης και εκπομπής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων για επίγειες και δορυφορικές μεταδόσεις.
20. Χειρίζεται και ελέγχει τα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών, δορυφορικών επικοινωνιών και συστημάτων πολυπλεξίας και ανιχνεύει βλάβες.
21. Επισκευάζει βλάβες στον εξοπλισμό κατόπιν οδηγιών.
22. Συντάσσει εκθέσεις τεχνικής φύσεως αναφέροντας τις ενέργειες στις οποίες προέβη για οποιαδήποτε τεχνική εργασία του είχε ανατεθεί.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Είναι ικανός να εκτιμά τις προσωπικές του μαθησιακές ελλείψεις και ανάγκες και να επιλέγει τρόπους και εκπαιδευτικά μέσα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
4. Αναζητά, επιλέγει και αξιολογεί πληροφορίες και δεδομένα στο πλαίσιο των επαγγελματικών ή/και μαθησιακών δραστηριοτήτων του.
5. Συνεργάζεται αρμονικά με τους τεχνικούς ανώτερης βαθμίδας, καθώς και με τους συναδέλφους του, λειτουργώντας ως μέλος της κοινής ομάδας.
6. Είναι ικανός να επιλύει, είτε μόνος του, είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια από τρίτους (ανάλογα με την περίπτωση), τα προβλήματα τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.