ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Επεξηγεί τις κύριες έννοιες, τα μεγέθη και τους βασικούς νόμους του Ηλεκτρισμού στο βαθμό που απαιτείται για να υπολογίζει, να ερμηνεύει και να αξιολογεί τα διάφορα ηλεκτρικά μεγέθη (τάση, ρεύμα, αντίσταση, ισχύ, ηλ. ενέργεια, συχνότητα Ε.Ρ., κ.ά.), στο πεδίο των επαγγελματικών εργασιών του.
2. Περιγράψει την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών καταναλωτών που χρησιμοποιούνται σε συνήθεις ηλεκτρολογικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρικές μηχανές, μετασχηματιστές, ανορθωτές, inverters, συσκευές μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα, όργανα μέτρησης, προστασίας και ελέγχου.
3. Διακρίνει και περιγράφει τα ηλεκτροτεχνικά υλικά, τις ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης κτιρίων και βιομηχανικών χώρων, σε εγκαταστάσεις αυτοματισμού και ασθενών ρευμάτων ή αποτελούν τους συνήθεις ηλεκτρικούς καταναλωτές για την εξυπηρέτηση οικιών, καταστημάτων, γραφείων και χώρων παραγωγικών δραστηριοτήτων (αγωγοί, καλώδια, κανάλια και σωλήνες διανομής, ηλεκτρικοί πίνακες, διακοπτικό υλικό, συστήματα αυτοματισμού και προστασίας, φωτιστικά σώματα, διατάξεις γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, ηλεκτρικοί κινητήρες, μετασχηματιστές, ηλεκτρικό μέρος οικιακών συσκευών και κλιματιστικών, διατάξεις πυρανίχνευσης και συναγερμού, καλωδιώσεις για την εξυπηρέτηση τηλεφώνων, Η/Υ, τηλεόρασης, ενδοεπικοινωνίας, κλπ.).
4. Περιγράφει τα βασικά φωτοτεχνικά μεγέθη και υπολογίζει τα φωτιστικά σώματα μιας απλής ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους με βάση προδιαγραφές που θα του δοθούν.
5. Ερμηνεύει τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ποιότητας που ισχύουν κάθε φορά για τις διάφορες κατηγορίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
6. Διακρίνει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται τα βασικά ηλεκτρολογικά εργαλεία και όργανα.
2. Ενημερώνει τα ηλεκτρολογικά σχέδια στο πεδίο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του και κατασκευάζει σκαριφήματα και απλά σχέδια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
3. Εκτελεί μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και ελέγχους στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
4. Εκτελεί απλές μελέτες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης, βιομηχανικών χώρων, κλπ. με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις (υπολογισμός διατομών γραμμών, επιλογή διακοπτικού υλικού και υλικού προστασίας, σχεδιασμός ηλεκτρικών πινάκων, σχεδίαση γραμμών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, τοποθέτηση φωτιστικών σημείων, ρευματοδοτών, υποδοχέων και ηλ. παροχετεύσεων σε κάτοψη του χώρου, υπολογισμός υλικών, εξαρτημάτων και απαιτούμενων εργασιών).
5. Κατασκευάζει σύνθετες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (φωτισμού, κίνησης, αυτοματισμού, δομημένης καλωδίωσης, λοιπών ασθενών ρευμάτων), ακολουθώντας οδηγίες, προδιαγραφές και σχέδια που του δίνονται.
6. Εγκαθιστά και ελέγχει το κύκλωμα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
7. Εκτελεί ελέγχους, συντηρεί και προβαίνει στην αντικατάσταση φθαρμένων υλικών και εξαρτημάτων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τις εκάστοτε προδιαγραφές ποιότητας.
8. Εγκαθιστά, συντηρεί και ελέγχει συστήματα αυτοματισμού με ηλεκτρονόμους και με PLC για απλές εφαρμογές αυτοματισμού.
9. Εγκαθιστά, συντηρεί, ελέγχει και προβαίνει σε απλές επιτόπιες επισκευές (εφόσον είναι εφικτές) των ηλεκτρικών μηχανών διαφόρων τύπων.
10. Ελέγχει και επισκευάζει συνήθεις ηλεκτρικές βλάβες στον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, το ηλεκτρικό μαγειρείο και άλλες απλές οικιακές συσκευές.
11. Συντάσσει γραπτές αναφορές προς τους προϊσταμένους του και τις επίσημες αρχές σχετικά με τον προγραμματισμό, την πορεία και τα αποτελέσματα των εργασιών του.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Εκτιμά τις προσωπικές του μαθησιακές ελλείψεις και ανάγκες και επιλέγει τρόπους και εκπαιδευτικά μέσα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
4. Αναζητά, επιλέγει και αξιολογεί πληροφορίες και δεδομένα στο πλαίσιο των επαγγελματικών ή / και μαθησιακών δραστηριοτήτων του.
5. Συνεργάζεται αρμονικά με τους τεχνικούς ανώτερης βαθμίδας καθώς και με τους συναδέλφους του, λειτουργώντας ως μέλος της κοινής ομάδας.
6. Επιλύει, είτε μόνος του, είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια από τρίτους (ανάλογα με την περίπτωση), τα προβλήματα τα οποία ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
7. Εφαρμόζει κατά την εκτέλεση των εργασιών του τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Θεματικοί Τομείς

Ηλεκτρισμός και ενέργεια