ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Περιγράφει τα είδη, τα μέρη και τη λειτουργία των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου.
2. Αναγνωρίζει τους μηχανισμούς και τα συστήματα του αυτοκινήτου και εξηγεί τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
3. Αναφέρει και περιγράφει τους απαραίτητους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους μηχανισμούς και τα συστήματα του αυτοκινήτου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εντοπίζει τις βλάβες των μηχανών και των συστημάτων, αξιολογώντας τα σχετικά συμπτώματα και αποτελέσματα ελέγχων και μετρήσεων.
2. Ελέγχει, ρυθμίζει και επισκευάζει τον κινητήρα και τα συστήματα του αυτοκινήτου.
3. Εκτελεί τη συναρμολόγηση των συστημάτων και μηχανισμών.
4. Πραγματοποιεί ακριβείς μετρήσεις αντοχών και φθορών των μηχανισμών του κινητήρα και των άλλων συστημάτων, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα.
5. Χχειρίζεται τις σύγχρονες συσκευές διάγνωσης βλαβών των οχημάτων, ενσύρματες, ασύρματες, διαδικτυακές.
6. Εφαρμόζει τις οδηγίες τεχνικών εγχειριδίων.
7. Εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
8. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές ανακύκλωσης υλικών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.