ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Περιγράφει τα βασικά μηχανολογικά εξαρτήματα - στοιχεία μηχανών, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
2. Ερμηνεύει μηχανολογικό και τεχνικό σχέδιο.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται εργαλειομηχανές.
2. Εκτελεί ηλεκτροσυγκολλήσεις.
3. Χειρίζεται τα βασικά μηχανολογικά εξαρτήματα - στοιχεία μηχανών, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
4. Αποσυναρμολογεί και συναρμολογεί μηχανές και μηχανισμούς.
5. Κατασκευάζει εξαρτήματα βάσει σχεδίου.
6. Ανιχνεύει βλάβες σε μηχανισμούς ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις και προβαίνει στην επισκευή τους.
7. Συντηρεί και επιβλέπει τη λειτουργία των μηχανών παραγωγής.
8. Εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του περιβάλλοντος εργασίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα.
Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.