ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τη λειτουργία των κύριων και βοηθητικών μηχανημάτων του πλοίου, τα σχετικά συστήματα ελέγχου, καθώς και τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του πλοίου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για κατασκευές και επισκευές που συνήθως πραγματοποιούνται σε πλοία.
2. Χρησιμοποιεί εργαλεία χειρός και τον εξοπλισμό μετρήσεων για εξάρμωση, συντήρηση, επισκευή και άρμωση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του πλοίου.
3.Εκτελεί φυλακή του μηχανοστασίου.
4. Χειρίζεται την κύρια μηχανή, τα βοηθητικά μηχανήματα και τα σχετικά συστήματα ελέγχου.
5. Χειρίζεται τα συστήματα άντλησης, καθώς και τα συναφή συστήματα ελέγχου.
6. Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης.
7. Διατηρεί την αξιοπλοΐα του πλοίου.
8. Χειρίζεται τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του πλοίου.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.