ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Περιγράφει τη φυσιολογία του οργανισμού και βασικές αρχές αντισηψίας, απολύμανσης και αποστείρωσης.
2. Αναγνωρίζει τα σκεύη, τα όργανα και τα μηχανήματα των ιατρικών εργαστηρίων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Παραγγέλλει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει με ασφάλεια τα απαιτούμενα για τη διενέργεια των εξετάσεων αντιδραστήρια και υλικά και αναλαμβάνει την προετοιμασία τους για τη διενέργεια αναλύσεων.
2. Παραλαμβάνει και προετοιμάζει τα προς εξέταση δείγματα.
3. Πραγματοποιεί λήψεις δειγμάτων και ιατρικές αναλύσεις υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του ιατρού ή του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων.
4. Τηρεί το αρχείο του εργαστηρίου, διεκπεραιώνει και κατανέμει τις απαντήσεις ανάλογα (κλινικές, ιατροί, εξεταζόμενοι κλπ.) και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συμμετέχει στην οργάνωση του εργαστηρίου (ωράριο λήψης δειγμάτων, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης αναλύσεων, οδηγίες προς ενδιαφερομένους κλπ.).
2. Τηρεί τη δεοντολογία του ιατρικού εργαστηρίου με σκοπό την προστασία των εργαζομένων σε αυτό και την αποφυγή διασποράς λοιμώξεων, καθώς και τη διασφάλιση σωστής ανάλυσης των δειγμάτων.
3. Συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό των εργαστηρίων (Ιατροί, Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, Βοηθητικό προσωπικό, κλπ.).
Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.