ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Κατέχει βασικές γνώσεις ανόργανης, οργανικής και περιβαλλοντικής χημείας.
2. Κατέχει βασικές γνώσεις χημικής τεχνολογίας, βιοχημείας, και τεχνολογίας υλικών.
3. Κατέχει αναλυτικές γνώσεις σχετικά με τα καύσιμα και τα λιπαντικά και της διαχείρισης των αποβλήτων.
4. Κατέχει εφαρμοσμένες γνώσεις Η/Υ στο πεδίο των χημικών εργαστηρίων.
5. Κατέχει εξειδικευμένες εργαστηριακές γνώσεις αναλυτικής χημείας, ποσοτικής ανάλυσης, βιοχημείας και ποιοτικού ελέγχου.
6. Περιγράφει τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος στα χημικά εργαστήρια.
7. Ερμηνεύει και εφαρμόζει τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ποιότητας στα χημικά εργαστήρια.
Δεξιότητες:
1. Οργανώνει και διεκπεραιώνει όλες τις τεχνικές οδηγίες λειτουργίας ενός χημικού – βιοχημικού εργαστηρίου.
2. Μεριμνά για την καλή χρήση και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού.
3. Παρασκευάζει τα διάφορα διαλύματα που είναι απαραίτητα για τις χημικές αναλύσεις.
4. Μεριμνά για την επάρκεια των αναλωσίμων υλικών.
5. Επιλέγει τα κατάλληλα όργανα – συσκευές που είναι απαραίτητα για τις διάφορες χημικές αναλύσεις.
6. Χειρίζεται τα σχετικά μηχανήματα, όργανα και συσκευές.
7. Αξιολογεί την ποιότητα των καυσίμων και λιπαντικών χρησιμοποιώντας ειδικές εργαστηριακές συσκευές.
8. Χειρίζεται ειδικές συσκευές για τον έλεγχο και τη διαχείριση των αποβλήτων και αναλύει τα χαρακτηριστικά των λυμάτων (μορφή, κατάσταση κλπ.).
9. Ρυθμίζει την ακρίβεια των μηχανημάτων και των συσκευών.
10. Καταγράφει και αξιολογεί τις ενδείξεις των μηχανημάτων και των συσκευών.
11. Προετοιμάζει, ταξινομεί και συντηρεί τα δείγματα στα οποία θα εκτελέσει χημικές – βιοχημικές αναλύσεις.
12. Είναι υπεύθυνος για το αρχείο (έντυπο και ηλεκτρονικό) δειγματοληψιών και αναλύσεων των δειγμάτων.
13. Χειρίζεται λογισμικό γενικών εφαρμογών (επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα) μέσω Η/Υ.
14. Χειρίζεται από Η/Υ τη λειτουργία του χημικού εργαστηρίου μέσω ειδικού λογισμικού.
15. Εκτελεί ποιοτικές αναλύσεις ενώσεων ή στοιχείων.
16. Εκτελεί ποσοτικές αναλύσεις ενώσεων ή στοιχείων.
17. Υπολογίζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων.
18. Κοινοποιεί με δελτίο τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων.
19. Κατανοεί τις διαδικασίες διακρίβωσης, βαθμονόμησης και επικύρωσης μεθόδων και οργάνων.
20. Παρακολουθεί τη ροή παραγωγής σε χημική βιομηχανία – βιοτεχνία, ώστε να λαμβάνει κατάλληλα δείγματα για έλεγχο.
21. Εφαρμόζει τον κανονισμό ασφαλείας, καθαριότητας και υγιεινής ατόμων και εγκαταστάσεων.
22. Εφαρμόζει τον κανονισμό προστασίας του περιβάλλοντος.
23. Μεριμνά για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ικανότητες:
1. Εφαρμόζει τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.
2. Εργάζεται σε ομάδα και εφαρμόζει τις εντολές των τεχνικών ανώτερης βαθμίδας.
3. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
4. Βοηθάει στη διαμόρφωση του σωστού εργασιακού περιβάλλοντος.
5. Παρουσιάζει με ευχέρεια τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του.
6. Εκτιμά τις προσωπικές του μαθησιακές ελλείψεις και ανάγκες και τις καλύπτει, αφού ζητήσει σχετική καθοδήγηση, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
7. Αξιολογεί τις πράξεις του και τις ενέργειες των άλλων.
8. Αναζητά, επιλέγει και αξιολογεί πληροφορίες και δεδομένα στο επαγγελματικό του περιβάλλον.
9. Επιλύει, είτε μόνος του, είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια, τα προβλήματα τα οποία ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος