Πτυχίο Αστυφύλακα. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομική Ακαδημία. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι μετά την αποφοίτησή τους θα μπορούν:
Γνώσεις
:
να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις αρχές της Νομικής Επιστήμης και να ερμηνεύουν τις διατάξεις του Ποινικού και Δικονομικού Δικαίου, καθώς και του συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας, να διακρίνουν και να προσδιορίζουν τα ποικίλα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και να περιγράφουν σχετικές με την αστυνομική μεθοδολογία πρακτικές, να αναγνωρίζουν τα μέρη και τους κανόνες χειρισμού των όπλων που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.
Δεξιότητες-Ικανότητες:
Οι εκπαιδευόμενοι μετά την αποφοίτησή τους θα μπορούν: να εφαρμόζουν την οικεία νομοθεσία, να οργανώνουν και να σχεδιάζουν θέματα που εμπίπτουν στην αστυνομική αρμοδιότητα, να εκτελούν τα ανακριτικά τους καθήκοντα στο πλαίσιο της δίωξης και καταπολέμησης του εγκλήματος, να χρησιμοποιούν τον οπλισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις κρίσεων και να διαχειρίζονται αυτές ανάλογα με τα καθήκοντά τους, να επικοινωνούν με τον πολίτη, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου, να αναπτύσσουν στην εργασία και την επαγγελματική τους πορεία το ομαδικό πνεύμα και το αίσθημα τήρησης των ηθικών αξιών. Μέσα από την εκπαίδευση στη Σχολή Αστυφυλάκων οι απόφοιτοι μπορούν να αξιολογούν τις διάφορες καταστάσεις στον υπηρεσιακό τους βίο και να εφαρμόζουν ορθά το Σύνταγμα και το ισχύον Δίκαιο, έχοντας συνειδητοποιήσει την αποστολή τους, ως κρατικοί λειτουργοί και κοινωνικοί παράγοντες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των δοκίμων αστυφυλάκων και αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, ώστε να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων, οι σπουδαστές διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν τους εξής τομείς: α. Εθνικής, ηθικής και υπηρεσιακής διαπαιδαγώγησης, β. Νομικής και Διοικητικής Επιστήμης, γ. Αστυνομικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας, δ. Κοινωνικής, Εγκυκλοπαιδικής και Γενικής μόρφωσης, ε. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στ. Χειρισμού των όπλων. 

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο της Σχολής Αστυφυλάκων είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων του αστυνομικού (ανακριτικού υπαλλήλου) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση σε προγράμματα Ανώτερων Σχολών. Μερικά προγράμματα δέχονται σπουδαστές με βάση το εξαιρετικό τους ταλέντο ή τα επιτεύγματά τους (π.χ. στο καλλιτεχνικό πεδίο).
Οι πτυχιούχοι πολλών Ανωτέρων Σχολών έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγούν σε προσόντα επιπέδου 6 και άνω.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Σχολή Αστυφυλάκων

Τύπος Προσόντος

Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ονομασία

Ανώτερη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Τα τυπικά προγράμματα που οδηγούν σε αυτού του Τύπου προσόντα έχουν ελάχιστη διάρκεια 2 ακαδημαϊκών ετών.