Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών οι εκπαιδευόμενοι:

- Εφοδιάζονται με ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών γνώσεων και προσεγγίσεων για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών προβλημάτων στο σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.
- Μπορούν να εφαρμόζουν την επαγγελματική άσκηση της Γενικής / διαμεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας (μοντέλα και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, ομάδας, οργανισμού και κοινότητας). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
- Γνωρίζουν και κατανοούν τις αρχές, τις αξίες και την ιστορία του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.
- Αποκτούν κριτική ικανότητα για το σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής και τον ρόλο της κοινωνικής εργασίας.
- Έχουν γνώσεις και δεξιότητες για την έρευνα και την αξιολόγηση της επαγγελματικής πρακτικής και αναπτύσσουν την κριτική ικανότητά τους στην αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Tο Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών υψηλού επιπέδου παρέχοντας σύγχρονες γνώσεις που θα τους διασφαλίσουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα, αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση και διεξαγωγή της έρευνας συμβάλλοντας στην πρόοδο της Κοινωνικής Εργασίας ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης αλλά και στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Από το πρώτο έως το έβδομο εξάμηνο προσφέρονται συνολικά 43 μαθήματα. Τα 35 είναι υποχρεωτικά και τα 8 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (Ε, ΣΤ, Ζ εξάμηνο) εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει τα 4. Το τελευταίο εξάμηνο (Η) πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα και εκπονείται η Πτυχιακή Εργασία. Προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου είναι οι φοιτητές να έχουν περάσει επιτυχώς 39 μαθήματα (35 υποχρεωτικά και 4 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), την Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα και την Πτυχιακή Εργασία. Σε κάθε μάθημα αναλογεί συγκεκριμένος φόρτος εργασίας και πιστωτικές μονάδες (Υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3 ΦΕΚ 1466 /13.8.2007 «Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων).

Σχέση με την απασχόληση

Στην Ελλάδα το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού και ο εφαρμοσμένος επιστημονικός κλάδος της Κοινωνικής Εργασίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένα:
α) Περί του θεσμού των Κοινωνικών Λειτουργών, Ν.Δ., αριθ. 4018 / 11.11.1959:
http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/articles.php?id=8104&lang=el
β) Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων Κοινωνικής Εργασίας (Π.Δ. αριθ.:50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 26.1.1989, σσ..345-347).
http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/articles.php?id=8103&lang=el
γ) Άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού (Π.Δ. αριθ.23 (2) 20.1.1992) http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/articles.php?id=8102&lang=el

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.