Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα". Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Εμβάθυνση στις απαιτούμενες ιστορικές γνώσεις για την ενασχόληση με την ιστορία και τον πολιτισμό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και το ρόλο της στο ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον (π.χ. Μεσόγειος, Ευρώπη, Ασία).
• Απόκτηση εξειδικευμένων αρχαιολογικών και ιστορικών γνώσεων σχετικά με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
• Εξειδίκευση των γνώσεων πάνω σε θέματα αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης τέχνης στον παρευξείνιο χώρο.
• Εξειδίκευση των γνώσεων σχετικά με την πολιτική και διπλωματική ιστορία καθώς και τις διεθνείς σχέσεις των παρευξείνιων χωρών.
• Εξειδίκευση των γνώσεων σχετικά με τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική κατάσταση στον παρευξείνιο χώρο. • Σφαιρική εμβάθυνση στην ιστορική, πολιτισμική και σύγχρονη κατάσταση μιας περιοχής με διαρκώς αυξανόμενη σημασία στο σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό.

Δεξιότητες:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση αρχαιολογικών και ιστορικών δεδομένων και πληροφοριών.
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πολιτικών και οικονομικών δεδομένων και πληροφοριών.
• Συμβολή σε αρχαιολογικά και μουσειολογικά έργα στη θεματική περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Λήψη αποφάσεων.

Ικανότητες:
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου.
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
• Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο "Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα" έχει έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, την ιστορία,τις διεθνείς σχέσεις, τη σύγχρονη πολιτική και οικονομική κατάσταση και γενικά τον πολιτισμό των λαών και των χωρών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Αρχαιολογικών, Ιστορικών, Πολιτικών και Οικονομικών (και άλλων συναφών) Τμημάτων που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν της περιοχής αυτής.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:
• H παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο της ιστορίας-αρχαιολογίας-πολιτικής και οικονομίας της Μαύρης Θάλασσας, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
• H παροχή των βασικών επιστημονικών, θεσμικών και διοικητικών γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον παρευξείνιο χώρο.
• Η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων επί του παρελθόντος και του παρόντος του παρευξείνιου χώρου.

Για την απόκτηση του Master of Arts in Black Sea Studies ("Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μαύρη Θάλασσα") απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) ECTS σε διάρκεια 14 μηνών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη