Πτυχίο Διοίκησης Επειχειρήσεων με κατεθύνσεις: α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων β) Διοίκηση Επιχειρήσεων γ) Μάρκετινγκ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• κατανοούν τις βασικές αρχές της διοίκησης
• γνωρίζουν τις διαφορετικές λειτουργίες μιας επιχείρησης και πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν
• κατανοούν το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης
• αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ ενός απλού διοικητικού στελέχους και ενός ηγέτη
Δεξιότητες:
• εφαρμόζουν τις έννοιες της διοίκησης σε παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων μέσα από ατομικές ασκήσεις και ομαδικές εργασίες.
• εξηγούν πώς οι διαφορετικές λειτουργίες της επιχερίησης συνδέονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν
Ικανότητες:
• αναλύουν μελέτες περίπτωσης και δίνουν λύσεις σε προβλήματα διοίκησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σήμερα τα στελέχη επιχειρήσεων χρειάζονται πολύ καλές γνώσεις πληροφορικής, πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, λογισμικών και βάσεων δεδομένων για την κατάρτιση της στρατηγικής των επιχειρήσεων και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση του σύγχρονου μάνατζμεντ.Το νέο Τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Management Information Systems) και στο Μάρκετινγκ», θα προσφέρει ακριβώς αυτά τα γνωστικά αντικείμενα που δεν υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κρήτη.Είναι ένα εντελώς καινούργιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό τμήμα, δομημένο πάνω στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, που οι απόφοιτοί του θα έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και στο παγκοσμιοποιημένο πλέον οικονομικό περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.