ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Επεξηγεί τις κύριες έννοιες, τα μεγέθη και τις βασικές αρχές της Ηλεκτρονικής στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των επαγγελματικών εργασιών του.
2. Αναγνωρίζει τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
3. Ερμηνεύει σχέδια ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
4. Αναγνωρίζει την Αρχιτεκτονική των Η/Υ.
5. Διευκρινίζει τα τεχνικά εγχειρίδια των υποσυστημάτων του Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών.
6. Περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης μιας αποθήκης υλικών, ανταλλακτικών, εργαλείων και συσκευών και φροντίδας για την ασφάλεια του υλικού.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται τα βασικά ηλεκτρονικά όργανα και εκτελεί ηλεκτρονικές μετρήσεις.
2. Συγκολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, βάσει ηλεκτρονικού σχεδίου.
3. Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει τη λειτουργία Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και δικτύων.
4. Χρησιμοποιεί ειδικά λογισμικά συλλογής μεταφοράς και ελέγχου δεδομένων.
5. Ανιχνεύει και αποκαθιστά βλάβες σε υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα υπολογιστών.
6. Συναρμολογεί απλά κυκλώματα με μικροεπεξεργαστές και τα προγραμματίζει.
7. Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ.
8. Εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών.
9. Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους, οδηγούς CD ROM, οδηγούς δισκετών κλπ.
10. Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και κάρτες επέκτασης (γραφικών-ήχου, κλπ.) και πραγματοποιεί σύμφωνα με τις οδηγίες τις απαραίτητες ρυθμίσεις (setup) για τη λειτουργία τους.
11. Εγκαθιστά και χειρίζεται το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ.
12. Συνδέει τις περιφερειακές συσκευές στον Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτής, κλπ.) και πραγματοποιεί σύμφωνα με τις οδηγίες τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη σωστή εγκατάσταση μέσα από το λειτουργικό σύστημα.
13. Χρησιμοποιεί τα βασικά πακέτα software, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, προγράμματα επεξεργασίας κειμένου.
14. Συνδέει κατάλληλα τα όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ σε εργαστηριακό και βιομηχανικό περιβάλλον (πρότυπα, interfaces).
15. Τοποθετεί σωστά σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας τις καλωδιώσεις και συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο.
16. Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους με χειρισμό οργάνων μέτρησης της ποιότητας διάδοσης.
17. Εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου και ρυθμίζει τη λειτουργία τους.
18. Προβαίνει σε έλεγχο του δικτύου για τη διαπίστωση της βλάβης και τον εντοπισμό της χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά εγχειρίδια, τα κατάλληλα όργανα, και διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού.
19. Αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπισθεί και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά.
20. Συντάσσει τα απαραίτητα έγγραφα παραγγελιών για την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή αναλώσιμων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Εκτιμά τις προσωπικές του μαθησιακές ελλείψεις και ανάγκες και επιλέγει τρόπους και εκπαιδευτικά μέσα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
4. Αναζητά, επιλέγει και αξιολογεί πληροφορίες και δεδομένα στο πλαίσιο των επαγγελματικών ή / και μαθησιακών δραστηριοτήτων του.
5. Συνεργάζεται αρμονικά με τους τεχνικούς ανώτερης βαθμίδας καθώς και με τους συναδέλφους του, λειτουργώντας ως μέλος της κοινής ομάδας.
6. Επιλύει, είτε μόνος του, είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια από τρίτους (ανάλογα με την περίπτωση), τα προβλήματα τα οποία ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.