ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ"

Περιγραφή


Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Αναγνωρίζει τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα χρησιμοποιούμενα υλικά σε ένα υπολογιστικό σύστημα η σε ένα δίκτυο υπολογιστών.
2. Επεξηγεί την καθορισμένη επαγγελματική ορολογία που έχει καθιερωθεί στο πεδίο της εργασίας του.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αναπτύσσει απλές εφαρμογές διαδικτύου και πολυμέσων.
2. Χειρίζεται τα βασικά λειτουργικά συστήματα.
3. Χειρίζεται τις βασικές συσκευές ενός υπολογιστικού συστήματος.
4. Εφαρμόζει οδηγίες και ρυθμίσεις που αναφέρονται σε τεχνικά εγχειρίδια υλικού και λογισμικού.
5. Εγκαθιστά ένα απλό τοπικό δίκτυο υπολογιστών και το διασυνδέει με το Διαδίκτυο.
6. Ανιχνεύει βλάβες υπολογιστικών συστημάτων και επικοινωνίας υπολογιστών και τις αποκαθιστά ή προτείνει τρόπους επίλυσής τους.
7. Χρησιμοποιεί εργαλεία ανάπτυξης και ελέγχου εφαρμογών Διαδικτύου και πολυμέσων.
8. Χρησιμοποιεί εργαλεία ελέγχου καλής λειτουργίας του υλικού και των δικτυακών υποδομών.
9. Υλοποιεί προγράμματα τεχνικής υποστήριξης και παραμετροποίησης δικτυακών υποδομών.
10. Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα πρωτόκολλα διασύνδεσης συσκευών και επικοινωνίας.
11. Λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφάλειας κατά τη διαδικασία διάγνωσης και επισκευής βλαβών των υπολογιστικών συστημάτων.
12. Διαμορφώνει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
13. Διερευνά τις ανάγκες της επιχείρησης (πελάτη) ή του ιδιώτη σε προϊόντα υλικού και λογισμικού.
14. Επικοινωνεί με χρήστες / πελάτες και προωθεί δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες.
15. Χειρίζεται και αξιοποιεί λογισμικά αυτοματισμού γραφείου.
16. Συντάσσει γραπτές αναφορές σχετικά με το χρονικό προγραμματισμό, την πορεία και τα αποτελέσματα των εργασιών του.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει αποτελεσματικά και αποδοτικά στην πράξη γνώσεις που απέκτησε και δεξιότητες που ανέπτυξε.
2. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες καλής συμπεριφοράς, επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο στον εργασιακό του χώρο, όσο και στην επικοινωνία του με πολίτες / πελάτες.
3. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επαγγελματικής υπευθυνότητας, συνέπειας και ευσυνειδησίας.
4. Αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητές του σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τή συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.
5. Αξιοποιεί εγχειρίδια αναφοράς ή χρήστη για την αντιμετώπιση προβλημάτων, την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του και την επαγγελματική του ολοκλήρωση.
6. Εκτιμά τις προσωπικές του μαθησιακές ελλείψεις και ανάγκες, αντιλαμβανόμενος επιπλέον την ταχεία εξέλιξη των ΤΠΕ, και επιλέγει τρόπους και εκπαιδευτικά μέσα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.
7. Ενδιαφέρεται για την επαγγελματική του ανέλιξη και πρόοδο σε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης.
8. Επιλύει, είτε μόνος του, είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια από τρίτους (ανάλογα με την περίπτωση), προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
9. Εκφράζει περιβαλλοντική ευαισθησία (αξιοποίηση επισκευασμένου υλικού, ανακύκλωση κλπ.).

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.