ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Περιγράφει τα συστήματα του αεροσκάφους και την όλη λειτουργία τους.
Δεξιότητες:
1. Χειρίζεται τα ειδικά εργαλεία και όργανα.
2. Εκτελεί ελέγχους και μετρήσεις.
3. Διαβάζει και εκτελεί τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής από τα τεχνικά εγχειρίδια.
4. Αναγνωρίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του αεροσκάφους και των συστημάτων του.
5. Εγκαθιστά, συντηρεί, ελέγχει και επισκευάζει τα συστήματα ισχύος αεροσκαφών, προσγείωσης, πτήσης, υδραυλικών, λίπανσης και γενικότερα όλα τα συστήματα του αεροσκάφους.
6. Παρατηρεί τις ενδείξεις των οργάνων λειτουργίας και εντοπίζει τυχόν δυσλειτουργίες.
7. Εξετάζει δείγματα από φθαρμένα τμήματα ή εξαρτήματα και καθορίζει τις διαδικασίες αποκατάστασης της βλάβης.
8. Ρυθμίζει τα συστήματα του αεροσκάφους χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, ειδικές μετρητικές συσκευές και εξοπλισμό δοκιμών.
9. Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος