Πτυχίο Εκπαιδευτικού Μηχανολόγου Μηχανικού & Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες: (α) θα έχουν αποκτήσει τις βασικές επιστημονικές, θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην ειδικότητα του Εκπαιδευτικού Μηχανολόγου Μηχανικού & Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του συναφούς επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Τεύχος 1/17.09.2013), (β) θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην ειδικότητα, (γ) θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής ευκαιρίας καλύπτει το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως: μηχανών εσωτερικής καύσης, αυτοκινήτων, μηχανών με τεχνολογίες ρευστομηχανικής (υδροδυναμικών μηχανών, στροβιλομηχανών), συστημάτων θέρμανσης−ψύξης−κλιματισμού ((ατμο)λεβήτων, ψυκτών κλιματισμού, ψυκτικών συγκροτημάτων), ηλεκτρικών μηχανών, συστημάτων ύδρευσης−αποχέτευσης−καυσίμου αερίου−πυρασφάλειας. Eπίσης, καλύπτονται θεματικά τα αναγκαία εργαλεία σχεδιασμού, όπως: μηχανολογικό σχέδιο, AutoCAD, στοιχεία μηχανών, αυτοματισμοί, τεχνολογίες κατεργασιών, ποιοτικός έλεγχος κατασκευών, τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος και τεχνολογίες εκπαίδευσης με πολυμέσα. Σκοπός της εκπαιδευτικής ευκαιρίας είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων στην τεχνολογία και επιστήμη της Μηχανολογίας, μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας που αναπτύσσει, παρέχοντας στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε αφενός να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της εκπαιδευτικής ευκαιρίας, και αφετέρου να μπορούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό. Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης−Οικονομίας−Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Επιστημών), των οποίων η γνώση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την έναρξη των σπουδών και την πνευματική καλλιέργεια των σπουδαστών, μαθήματα Ειδικής Υποδομής που δίνουν βασικές γνώσεις γύρω από το αντικείμενο της ειδικότητάς τους, και μαθήματα Ειδικότητας, τα οποία διαπραγματεύονται την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται από την ειδικότητα των σπουδών.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτά των Τ.Ε.Ι..

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.