Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αναβάθμιση Κτηρίων". Κατευθύνσεις: α) Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων β) Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων. Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών & Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Περιγραφή

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω στα θέματα των εφαρμοσμένων τεχνολογιών στατικής ενίσχυσης, αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα καθώς και πάνω στα αντίστοιχα θεσμικά εργαλεία και τις διαδικασίες εφαρμογής τους. Σκοπός του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι απόφοιτοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφούς ακαδημαϊκού περιεχομένου Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες πάνω σε θέματα που αφορούν στις τεχνολογίες ενίσχυσης, αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, με στόχο την παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί (α) άμεσα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες ενίσχυσης, αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων) όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (στελέχη υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως ειδικοί επιστήμονες, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελεγκτικους μηχανισμούς, πιστοποιήσεις κ.λπ.), (β) να στελεχώσει τη Δευτεροβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση (με επικαιροποιημένες γνώσεις) και (γ) να εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα και να συνεχίσει περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών.
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Ο τίτλος είναι ενιαίος και χορηγείται από κοινού από τα δύο ιδρύματα.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικης εργασίας. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε συνολικά δέκα (10) μαθήματα. Κατά το Α' και Β' εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες-ECTS ανά εξάμηνο σπουδών, έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις κατά το Α΄εξάμηνο και τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης κατά το Β' εξάμηνο. Κατά το Γ' εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε (30) πιστωτικές μονάδες-ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Α’ Εξάμηνο – Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά) Α/Α - ΜΑΘΗΜΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1. Κανονιστικό Πλαίσιο (ΚΑΝΕΠΕ, Eurocode 8 part III, EN 1504, ISO 50001, EN 16247…) - 5
2. Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων και Τεχνολογίες Ενεργειακής Αναβάθμισης για Κτήρια - 5
3. Οικονομοτεχνική Ανάλυση Αναβάθμισης Κτηρίων - 5
4. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Οργάνωση Έργου - 5
5. Περιβαλλοντική Επίδοση Κτηρίων - 5
6. Ερευνητική Μεθοδολογία - 5
ΣΥΝΟΛΟ - 30
Β’ Εξάμηνο – Μαθήματα Κατεύθυνσης Δομικής Αναβάθμισης (υποχρεωτικά)
Α/Α - ΜΑΘΗΜΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1. Παθολογία Κτηρίων - 5
2. Εκτίμηση Υφιστάμενης Αντοχής & Στρατηγική Ανασχεδιασμού κτηρίου - 7,5
3. Τεχνολογίες και Υλικά Επεμβάσεων - 7,5
4. Επισκευές και Ενισχύσεις Δομικών & Αρχιτεκτονικών Στοιχείων - 10
ΣΥΝΟΛΟ - 30
Β’ Εξάμηνο – Μαθήματα Κατεύθυνσης Ενεργειακής Αναβάθμισης (υποχρεωτικά)
Α/Α - ΜΑΘΗΜΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1. Παθητικά Συστήματα Κελύφους - 5
2. Ηλιακά Θερμικά Συστήματα & Φωτοβολταϊκά Συστήματα προς Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων - 10
3. Γεωθερμικά Συστήματα Θέρμανσης Νερού και Κλιματισμού - Θέρμανσης Χώρων - 5
4. Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια: Σχεδιασμός, Λειτουργία, Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων - 10
ΣΥΝΟΛΟ - 30
Γ’ Εξάμηνο - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 30

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS) - 90

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.