Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών (Π.Μ.Σ) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων
α) στη Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
β) στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Enviromental Management)
γ) στη Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development).
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας:
− στο αντικείμενο των Logistics με σκοπό τη βελτιστοποίηση των επί μέρους λειτουργιών management της αλυσίδας εφοδιασμού, τη διοίκηση μεταφορικής λειτουργίας, αποθήκευση και έλεγχο πρώτων υλών, διοίκηση παραγωγής, προγραμματισμό και προβλέψεις, διανομή προϊόντων, εξυπηρέτηση πελατών και service, διαχείριση υποπροϊόντων.
− στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που συμβάλλει στη μεθοδική και αναλυτική διατύπωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και στην αποτελεσματική διαχείρισή τους.
− στη Διοίκηση Έργων που ασχολείται με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις τεχνικές προγραμματισμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης ενός έργου και στην Ανάπτυξη Προϊόντων που ασχολείται με τη χρήση σύγχρονων αρχών, μεθόδων, πρακτικών και προηγμένων εργαλείων για τη δημιουργία και εισαγωγή στην αγορά νέων καινοτομικών προϊόντων.
β) η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εκπόνηση μελετών ή την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών στα θεματικά αντικείμενα που καλύπτει το ΠΜΣ.

Περαιτέρω πληροφορίες

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οργανωμένο σε τρεις κατευθύνσεις:
(α) Διοίκηση Logistics (Logistics Management), (β) Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, (Energy and Environmental Management) και (γ) Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development).
Βασικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η καλλιέργεια της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε πεδία που σχετίζονται με τις τρεις κατευθύνσεις και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εκπόνηση μελετών ή την παροχή τεχνογνωσίας, καθώς και συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών στα θεματικά αντικείμενα που αυτό καλύπτει.
To συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι κατάλληλα οργανωμένο και σχεδιασμένο ώστε με το διδακτικό προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, το πρόγραμμα σπουδών, την άρτια οργάνωση και το θεματικό πλουραλισμό του να καλύπτει γνωσιολογικά, μαθησιακά και ερευνητικά τις απαιτήσεις, τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις των σπουδαστών του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη