Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος:
• Έχουν αποκτήσει επιστημονικό τρόπο σκέψης, ο οποίος επιτρέπει τη μεθοδική και ορθολογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Έχουν διδαχθεί και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μία σειρά από σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους τα οποία σε συνδυασμό με το διδαχθέντα τρόπο σκέψης τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.
• Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ένα πρόγραμμα πανεπιστημιακών σπουδών επιδιώκει δύο παράλληλους στρατηγικούς στόχους:
• να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις ουσιαστικές γνώσεις που απαιτεί η επιστημονική και επαγγελματική προοπτική τους και,
• να τους βοηθήσει να εμπεδώσουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το επιστημονικό ήθος και την κοινωνική ευθύνη του επιστήμονα.
• Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) αποβλέπει στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων και αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης προετοιμασίας ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή.
Αυτό σημαίνει ότι, με την περάτωση των σπουδών του, ο απόφοιτος είναι εξοπλισμένος με:
• Θεωρητικό υπόβαθρο για συστηματική αντίληψη της οικονομίας και των γενικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης
• Μεθοδολογία για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών λήψεως αποφάσεων και το σχεδιασμό λύσεων και ιδιαίτερη έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους και τη λογική ανάλυση
• Τεχνικές για την επιστημονική και πρακτική υλοποίηση των παραπάνω

Μέσα από την επιλογή, είτε κατεύθυνσης σπουδών, είτε του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, πέρα από τις ειδικές γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει ο φοιτητής, το πρόγραμμα σπουδών του προσφέρει τη δυνατότητα να πετύχει τους εξής γενικούς, για όλες τις επιλογές, στόχους:
• Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τον βοηθά να κατανοήσει τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας.
• Να εκπαιδευτεί στις μεθόδους της οργάνωσης και έκφρασης των σκέψεων και απόψεων του, για να είναι ικανός για επιστημονική επικοινωνία.
• Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές εύρος και βάθος γνώση των ορθολογικών μεθόδων επιστημονικής προσέγγισης των μαθημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους και στη λογική ανάλυση.
• Να ευαισθητοποιηθεί στην κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση των θεμάτων που θα τον απασχολήσουν στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του, αφού το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θεωρεί ότι μέγιστο αξίωμα της εκπαίδευσης που παρέχει είναι η κοινωνική ωφελιμότητα και ανθρωπιστική ουσία της επιστήμης.
• Τέλος, να εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές και εμπειρικές γνώσεις που δίνουν τη δυνατότητα, σε όσους φοιτητές θέλουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό στάδιο σπουδών, να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις του.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αναπτύσσεται και αναθεωρείται γύρω από τρεις βασικές κατευθύνσεις:
• Επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής.
• Προσφορά ευρείας πληροφόρησης για διαφορετικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, ούτως ώστε να ενθαρρύνεται παράλληλα και η εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς.
• Παροχή ευκαιρίας στον κάθε φοιτητή να επιλέξει και να σχεδιάσει την προσωπική του επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σχέση με την απασχόληση

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, βάσει των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, δύναται να απασχοληθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε οποιαδήποτε θέση απαιτεί πτυχίο Α.Ε.Ι. [ΠΕ Δ-Ο], καθώς και ως εκπαιδευτικός λειτουργός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχιούχου του Τμήματος είναι νομικά κατοχυρωμένα (N.1100/1980, ΦΕΚ 516/08.10.08, Ν. 2515/1997).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη