Πτυχίο Επιστήμης Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του τμήματος:
• Γνωρίζει τις βασικές αρχές προγραμματισμού λογισμικού υπολογιστών και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων
• Γνωρίζει, αξιολογεί και επιλέγει κατάλληλες τεχνικές και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την προβολή πολιτιστικού αποθέματος
• Γνωρίζει τις βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας και τις συνδυάζει για τη μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας
• Γνωρίζει τις βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Γνωρίζει και σχεδιάζει τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού πολιτιστικού περιεχομένου με τις τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων
• Γνωρίζει τεχνολογίες και τεχνικές καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου με ψηφιακά μέσα
• Γνωρίζει πώς να οργανώνει και αξιοποιεί δεδομένα μέσα σε ένα οπτικοακουστικό ή πολυμεσικό έργο
• Αντιλαμβάνεται το νόημα της πολιτιστικής πληροφορίας και τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισής της
• Αναλύει τις απαιτήσεις σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
• Κατανοεί τις δυνατότητες σύνδεσης νέων τεχνολογιών και πολιτισμού μέσα στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου πολιτιστικής πληροφορικής
• Κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο
• Κατανοεί τις δυνατότητες και προοπτικές της διεπιστημονικής σύνθεσης και συνεργασίας
• Αναλύει τις αλλαγές στις πολιτιστικές αξίες και συμπεριφορές και να προσαρμόζει την παρουσίαση, προβολή και επικοινωνία τις πολιτιστικής πληροφορίας σε αυτές
• Εφαρμόζει τις θεωρίες και τα μοντέλα μάθησης για τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας
• Εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές παραγωγής, σκηνοθεσίας και επεξεργασίας εικόνας και ήχου σε οπτικοακουστικά έργα
• Αξιοποιεί τις θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων
• Αξιοποιεί τις θεωρίες της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής για την υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς
• Σχεδιάζει και αναπτύσσει διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, διαδικτυακούς τόπους, παιχνίδια, 3Δ γραφικά, ευφυή συστήματα
• Είναι ικανός/ή να σχεδιάσει και υλοποιήσει ψηφιακά πολιτιστικά προϊόντα για οργανισμούς διαφόρων κατηγοριών
• Συνεργάζεται σε όλα τα στάδια που οδηγούν στην επιλογή, ανάλυση, επεξεργασία, παραγωγή και παρουσίαση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
• Αναπτύσσει τεχνικές και μεθόδους, κυρίως με τη μορφή πολυμέσων, που να διευκολύνουν την πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του Τ.Π.Τ.Ε. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων:
• Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
• Στις Πολιτισμικές Σπουδές
• Στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά
• Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης
• Σχεδιασμός, παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση, προβολή και κοινωνική αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της παγκόσμιας κοινότητας.

Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:
• Βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας για την κατανόηση, διαχείριση και μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας
• Βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων
• Θεωρίες της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής για την υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς
• Θεωρίες και μοντέλα μάθησης για τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας
• Βασικές αρχές προγραμματισμού εφαρμογών
• Βασικές αρχές σχεδιασμού βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων
• Μέθοδοι και εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας πολυμεσικού περιεχομένου
• Μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών, διαδικτυακών τόπων, ψηφιακών παιχνιδιών, 2D και 3D γραφικών
• Μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής, σκηνοθεσίας και επεξεργασίας εικόνας και ήχου σε οπτικοακουστικά έργα.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος αποκτά προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 118/1995, ΦΕΚ 75, τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 39, παρ. 2 εδάφιο δ. του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη