Πτυχίο Επιστημών Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στο χώρο της Ναυτιλιακής Επιχείρησης, των Μεταφορών, των Διεθνών Συναλλαγών και Επιχειρηματικότητας, καθώς και σε αντικείμενα ενός ευρύτερου πλέγματος δραστηριοτήτων, με τους οποίους η ναυτιλιακή βιομηχανία και τα μεταφορικά συστήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, όπως η εφοδιαστική διαχείριση (logistics-supply chain management), η ανάπτυξη εφαρμογών νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, η χρηματοοικονομική, το ναυτικό και θαλάσσιο δίκαιο και δίκαιο μεταφορών, το περιβάλλον και η ασφάλεια.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν αναλυτική και συνθετική ικανότητα στο να διερευνούν πολύπλοκα προβλήματα, να καλλιεργούν τη διεπιστημονική προσέγγιση και ανάλυση θεμάτων στο σύνθετο χώρο της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, των Συνδυασμένων Μεταφορών, των Διεθνών Συναλλαγών και Επιχειρηματικότητας.
Αναγνωρίζουν, κατανοούν, αναλύουν και επιλύουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δραστηριοποιούμενες στον χώρο επιχειρήσεις και οργανισμοί.
Γνωρίζουν και είναι σε θέση να αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων, ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται στο υφιστάμενο εθνικό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Αναπτύσσουν δεξιότητες ατομικά ή συλλογικά, επιλύουν σύνθετα προβλήματα, επεξεργάζονται λύσεις και προτάσεις λαμβάνοντας κατάλληλες πρωτοβουλίες στην επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων και χρησιμοποιούν κατάλληλα και προηγμένα εργαλεία (MsOffice (Word, Powerpoint, xls, κλπ), SPSS, eViews, BPMN, UML, Access DB, Joomla, ARC GIS, Biogeme) για το σκοπό αυτό.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι τετραετές. Συνδυάζει βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στο σύνθετο χώρο της Ναυτιλιακής Επιχείρησης, των Μεταφορών και των Διεθνών Συναλλαγών-Εμπορίου.
Η πολύπλευρη κατάρτιση που προσφέρει το τμήμα σε ένα σύγχρονο, με διεθνή χαρακτήρα χώρο, δίνει τη δυνατότητα στον πτυχιούχο να ασχοληθεί με σημαντικές δραστηριότητες της διοίκησης και οικονομίας του περιβάλλοντος αυτού.
Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Μαθήματα Υποδομής Κορμού (Υποχρεωτικά), τα οποία περιλαμβάνουν:
(α) 13 Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης, που σχετίζονται με την οργάνωση, τη λειτουργία και το περιβάλλον των επιχειρήσεων όπως: Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομία, Πληροφορική, Δίκτυο, Οικονομική Γεωγραφία και Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά). Ορισμένα μαθήματα περιλαμβάνουν και εργαστήρια.
(β) 19 Μαθήματα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διοίκηση, τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές που αφορούν: Αρχές Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, Οργάνωση-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οργάνωση-Διοίκηση Παραγωγής, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ποσοτικές Μεθόδους, Οικονομική Μεταφορών, Ναυτιλιακή Οικονομική-Τεχνολογία, Marketing, Logistics.
(γ) 8 Μαθήματα Διεύρυνσης Γνώσεων στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Εμπόριο που διδάσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών και αφορούν το Δίκαιο της Θάλασσας, Ναυτικό Δίκαιο, Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Ναυλώσεις-Ναυτασφαλίσεις, Προστασία-Πολιτική Περιβάλλοντος, Οικονομική-Διοίκηση Λιμένων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Διοίκηση Έργου.
(δ) Διπλωματική Εργασία.
Μαθήματα Επιλογής-Εμβάθυνσης Γνώσεων. Περιλαμβάνονται:
(α) 3 Μαθήματα Επιλογής από ομάδες προσφερομένων μαθημάτων.
(β) 6 Μαθήματα Εμβάθυνσης Γνώσεων που επιλέγονται από ομάδες μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 3 γνωστικούς πυλώνες: τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τις Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα.Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Τ.Ν.Ε.Υ.