Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μ.Β.Α.". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του τμήματος:
- Αναγνωρίζει, κατανοεί και επιλύει επιχειρηματικά προβλήματα.
- Ανταποκρίνεται με δημιουργικότητα και επινοητικότητα στις καθημερινές επιχειρηματικές προκλήσεις.
- Εφαρμόζει ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους.
- Αξιολογεί σε βάθος τις επιδόσεις της επιχείρησης και της αγοράς.
- Κατανοεί τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη λογιστική αποτύπωση μιας επιχείρησης.
- Αναλύει, σχεδιάζει και εφαρμόζει επιχειρηματικές στρατηγικές.
- Συμμετέχει σε ομάδες έργων, λειτουργεί σε συνεργατικό περιβάλλον και αναπτύσσει ηγετικές ικανότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος M.B.A. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέσα από ένα μοντέρνο πρόγραμμα σπουδών.
Ο στόχος αυτός κατευθύνει και τη γενική φιλοσοφία του Προγράμματος, η οποία χαρακτηρίζεται από:
• Τη στενή σχέση και συνεχή επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής.
• Την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης κι εξειδίκευσης σε θεματικούς τομείς αιχμής της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ή υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και έχουν κατανοήσει την ανάγκη της υψηλής εξειδίκευσης ως προϋπόθεση ανάπτυξης. Διδακτικά αντικείμενα είναι: Διοίκηση επιχειρήσεων ή Οργανισμών, Χρηματοοικονομική, Ελεγκτική, Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών.

Σχέση με την απασχόληση

Ο κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, βάσει των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, δύναται να απασχοληθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε οποιαδήποτε θέση απαιτεί πτυχίο Α.Ε.Ι και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΒΑ