Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμες Περιβάλλοντος". Τμήμα Περιβάλλοντος. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Οι εκπαιδευόμενοι σε επίπεδο γνώσεων: (α) Διαθέτουν αυξημένη εξειδικευμένη γνώση στην επιστήμη του περιβάλλοντος που εμπεριέχει επαρκή στοιχεία από τις επιστημονικές εξελίξεις αιχμής και συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, (β) Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς και (γ) Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής της περιβαλλοντικής επιστήμης.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι εκπαιδευόμενοι: (α) εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες της περιβαλλοντικής επιστήμης στις έρευνες, μελέτες και εργασίες τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο, (β) εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα, (γ) είναι σε θέση να αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες στο πεδίο μελέτης τους, (δ) Αρθρώνουν επαγωγικά με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, λύσεις στα σύνθετα και νέα ζητήματα και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις και (ε) Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

Σε επίπεδο ικανοτήτων: (α) συνεχίζουν να αναπτύσσουν με αυτονομία τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε υψηλό επίπεδο, (β) εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα, (γ) Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη, (δ) Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και των πρακτικών στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και (ε) Αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/επιμόρφωση μιας ομάδας και αξιολογούν την απόδοσή της.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στις περιβαλλοντικές επιστήμες μέσω εφαρμοσμένης έρευνας. Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη από τους φοιτητές ενός πλαισίου (θεωρητικού ή και πειραματικού) σε θέματα αιχμής του περιβάλλοντος μετά από παρακολούθηση ειδικών σεμιναριακών μαθημάτων στα αντικείμενα του Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έρευνας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης, της Εφαρμοσμένης Οικολογίας και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Περιβάλλοντος. Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί την υποβολή πρωτότυπου επιστημονικού άρθρου, το οποίο θα πρέπει να έχει κριθεί αξιόλογο για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό με κριτές και εκτεταμένης περίληψης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη