Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία". Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του τμήματος:
• Γνωρίζει πώς να οργανώνει πολιτιστική πληροφορία με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία της με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
• Γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πολιτιστικούς πόρους μιας περιοχής με στόχο την ανάδειξη και προβολή τους.
• Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και σύγχρονες απαιτήσεις πολιτιστικών οργανισμών που εντάσσονται στις πολιτιστικές βιομηχανίες.
• Κατανοεί το ρόλο των ΤΠΕ στην ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος.
• Κατανοεί τη συμβολή των ΤΠΕ στην παραγωγή πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών.
• Κατανοεί το ρόλο του πολιτιστικού αποθέματος στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των κοινοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί καινοτόμες, δημιουργικές, ψηφιακές εφαρμογές.
• Μπορεί να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
• Μπορεί να συμμετέχει σε διεπιστημονικές ομάδες έργων ψηφιακού πολιτισμού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης στις εφαρμογές πληροφορικής στον χώρο του πολιτισμού γενικότερα, και της μουσειολογίας ειδικότερα. Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:
Ι. Μουσειολογία
ΙΙ. Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην πολιτισμική πληροφορική.
- Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων στον χώρο της πληροφορικής.
- Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους εθνικά ευαίσθητους τομείς της διαμόρφωσης των πολιτικών του πολιτισμού.
- Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ανάγκες καταγραφής και προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς.
- Η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της χώρας, όπως διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας.
- Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη