Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Οι κάτοχοι του διδακτορικού τίτλου αναμένεται να έχουν εκπονήσει διδακτορικές διατριβές οι οποίες να είναι πρωτότυπες, να διακρίνονται για την αρτιότητα και τη μεθοδικότητά τους και να συμβάλλουν ουσιαστικά στους τομείς που θεραπεύει το τμήμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.


Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών αποσκοπεί:

- Στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, που συνεισφέρει στην πρόοδο της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο και συμβάλλει στην επίλυση κοινωνικών, οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία, την οικονομία και τις επιχειρήσεις.
- Στη δημιουργία ερευνητών που θα διακρίνονται διεθνώς για την επιστημονική τους αρτιότητα, συνεισφορά και το ακαδημαϊκό τους ήθος. Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών μέσω προγράμματος Σπουδών και Έρευνας κατευθύνεται στα πεδία της στρατηγικής, της διοίκησης νέων τεχνολογιών, της Διοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών, του Μάρκετινγκ, της Χρηματο-οικονομικής, της Λογιστικής, της Διοίκησης των ανθρώπινων πόρων, του Τουρισμού και της εν γένει διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και οργανισμών

Σχέση με την απασχόληση

Ο κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος, βάσει των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, δύναται να απασχοληθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε θέση που απαιτεί διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη