Πτυχίο Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Κατευθύνσεις: α) Βαλκανικών Σπουδών, β) Σλαβικών Σπουδών, γ) Ανατολικών Σπουδών. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Α) Βασικές γνώσεις οικονομίας, δικαίου και κοινωνικών επιστημών.
Β) Καλή γνώση της Ρωσικής ή της Τουρκικής γλώσσας και βασικές γνώσεις μίας ακόμα Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής γλώσσας.
Γ) Γνώση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, των πολιτισμικών διαφορών και των σύγχρονων οικονομικο-κοινωνικών εξελίξεων στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Δ) Εξειδικευμένες οικονομικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις για την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα στον χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. Δεξιότητες: Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, ευαισθητοποίηση στα προβλήματα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα σε ξένες συνθήκες εργασίας.

Ικανότητες: Αξιοποίηση της γνώσης πάνω σε επιστημονικές εξελίξεις και δυνατότητα πρακτικής χρήσης και εργασίας με βάση τις γνώσεις σε θέματα που αφορούν στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα έχει ως κύρια αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα του Τμήματος περιλαμβάνει την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία σε τρία βασικά επιστημονικά πεδία:
Α) Οικονομία και Δίκαιο.
Β) Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς και Πολιτισμό.
Γ) Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές Γλώσσες σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Το Τμήμα προσφέρει επιπλέον οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμοντας τίτλους μέχρι και Διδακτορικό Δίπλωμα. Επίσης, το Τμήμα διατηρεί και αναπτύσσει διεθνείς ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια άλλων χωρών.

Σχέση με την απασχόληση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:
1) Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
2) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στον χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
3) Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες.
4) Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
5) Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
6) Σε εκδοτικούς οίκους.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης μαθημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης. Επίσης, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού στο δημόσιο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Τμήματος Β.Σ.Α.Σ.