Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι διδάκτορες αποκτούν εξειδικευμένη γνώση στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής τους, πράγμα που συνιστά τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, για κριτική κατανόηση θεωριών, μεθοδολογιών και επιστημονικών θεμάτων και για ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα. Επιπλέον, αποκτούν γνώσεις ευρύτερου φάσματος ως προς τη διασύνδεση των επιμέρους θεμάτων της διατριβής τους με άλλα γνωστικά αντικείμενα.
Δεξιότητες: Οι διδάκτορες αποκτούν τη δεξιότητα να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και τις μεθοδολογίες του αντικειμένου τους, με το οποίο ασχολήθηκαν στο διδακτορικό τους, να εφαρμόζουν με πρωτοτυπία τις γνώσεις που απέκτησαν και να διαμορφώνουν με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια λύσεις σε διάφορα θέματα, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται. Επιπλέον, αποκτούν δεξιότητες ως προς την τεκμηρίωση των απόψεων και θέσεών τους, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. Ικανότητες: Οι διδάκτορες έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες ικανότητες σε υψηλό επίπεδο, τις οποίες είναι σε θέση να εφαρμόσουν σε θέματα που σχετίζονται με το διδακτορικό τους. Είναι σε θέση να αναλάβουν αυτοδύναμα την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/διδασκαλία ατόμων, καθώς και την αξιολόγησή τους. Επιπλέον, αποκτούν ικανότητες μέσω των οποίων είναι σε θέση να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη του επιστημονκού και του επαγγελματικού χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απονέμεται για πρωτότυπη συμβολή σε μία από τις θεματικές περιοχές που αποτελούν το αντικείμενο του προγράμματος, δηλαδή: Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική/Λογιστική, Επιστήμες Συμπεριφοράς, Ποσοτικές Μέθοδοι και Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση.

Σχέση με την απασχόληση

Οι διδάκτορες του Τμήματος δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη