Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή". Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Oι διδάκτορες διαθέτουν (α) αυξημένη εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο σε σχέση με το ΠΜΣ "Δια βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή" και άλλων συναφών διεπιστημονικών αντικειμένων, (β) εξειδικευμένη γνώση στις σύγχρονες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές εξελίξεις και (γ) αυξημένη κριτική αντίληψη των επιμέρους θεμάτων του γνωστικού πεδίου της Δια βίου Μάθησης και Ειδκής Αγωγής. Δεξιότητες: Oι διδάκτορες είναι σε θέση να (α) εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του εξειδικευμένου αντικειμένου του διδακτορικού τους με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις δικές τους έρευνες, μελέτες και εργασίες, (β) εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική και ερευνητική πράξη τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό τους εξειδικευμένες γνώσεις, (γ) αξιολογούν, να ερμηνεύουν και να προωθούν σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με το εξειδικευμένο πεδίο του διδακτορικού τους και (δ) να τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με επιστημονικά κριτήρια, με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.
Ικανότητες: Οι διδάκτορες είναι ικανοί να (α) εφαρμόζουν με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν με την εκπόνηση του διδακτορικού τους, (β) αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ζητήματα, (γ) συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των γνώσεων και πρακτικών στον εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό χώρο και (δ) να αναλαμβάνουν αυτόνομα την ευθύνη για την εκπαίδευση/ επιμόρφωση/ διδασκαλία στο πεδίο της Δια βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στους υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι περάτωσαν με επιτυχία τη συγγραφή και την υποστήριξη της διδακτορικής τους εργασίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, απονέμεται ο ακαδημαϊκός τίτλος του Διδάκτορα του Τμήματος.
Η αναγόρευση και η καθομολόγηση του Διδάκτορα γίνονται ενώπιον της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος σε ειδική τελετή παρουσία του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να οδηγεί σε αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα, να περιέχει στοιχεία που προάγουν την επιστήμη και να εντάσσεται σε μία από τις γνωστικές περιοχές, όπως αυτές συναντώνται στις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την εξέλιξη της υπό εκπόνηση εργασίας τους και να συμμετέχουν στις επιστημονικές συναντήσεις και συζητήσεις (Colloquia), που διοργανώνει το Τμήμα για τους υποψήφιους διδάκτορες, με τη συμμετοχή των Καθηγητών του Τμήματος και άλλων επιστημόνων.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εργασίες του Τμήματος και στα ερευνητικά προγράμματα του επόπτη-καθηγητή τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα κατανεμημένες σε τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες.

Κάθε κατεύθυνση σπουδών ορίζει ειδικούς κύκλους μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, ημερίδων κλπ., των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους διδάκτορες, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β7/122/3-7-2001, άρθρο 6, παράγραφος 2, ΦΕΚ 945, τ.Β’/24-7-2001. Σε αυτά περιλαμβάνονται απαραίτητα μαθήματα μεθοδολογίας για διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, βιβλιογραφικής αναζήτησης κλπ., και συζητούνται διεξοδικά θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έρευνας των διδακτορικών διατριβών.

Ο υποψήφιος υποστηρίζει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και αν αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής.
Προκειμένου να εγκριθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να πληρούν δύο (2) επιπλέον προϋποθέσεις:
α. Nα παρουσιάσουν την εξέλιξη της υπό εκπόνηση εργασίας τους μία φορά πριν τη δημόσια υποστήριξη σε ειδικές επιστημονικές συναντήσεις (Colloquia) που διοργανώνει το Τμήμα για τους υποψήφιους Διδάκτορες με τη συμμετοχή των Καθηγητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και άλλων επιστημόνων.
β. Έναν αριθμό δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, ως εξής:
i) Μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε έγκριτο και καταλογογραφημένο διεθνές περιοδικό.
ii) Δύο (2) τουλάχιστον ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, οι οποίες θα πιστοποιούνται από το πρόγραμμα, τον τόμο των περιλήψεων (abstracts) ή από τα Πρακτικά των συνεδρίων.
iii) Μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε ελληνικό περιοδικό με κριτές ή σε ελληνικό συνέδριο, η οποία θα πιστοποιείται από το πρόγραμμα και τα Πρακτικά του συνεδρίου.

Σχέση με την απασχόληση

Ο διδακτορικός τίτλος στη Διά Βίου Μάθηση αποτελεί ένα επιπλέον τυπικό προσόν για τους κατόχους του –εφόσον αυτοί κατέχουν τους σύμφωνους με τη νομοθεσία βασικούς τίτλους σπουδών (πτυχίο)– προκειμένου να εργαστούν στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ως ειδικοί:
• στη διοίκηση φορέων & δομών εκπαίδευσης ενηλίκων
• στη μελέτη, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων
• στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης
• στη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς και επιχειρήσεις
• στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική-κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ο διδακτορικός τίτλος στην Ειδική Αγωγή αποτελεί ένα επιπλέον τυπικό προσόν για τους κατόχους του –εφόσον αυτοί κατέχουν τους σύμφωνους με τη νομοθεσία βασικούς τίτλους σπουδών (πτυχίο)– προκειμένου να εργαστούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ειδικής αγωγής και αποκατάστασης και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η ειδίκευση της «Ειδικής Αγωγής» καλύπτει όλο το πεδίο της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αποβλέπει στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ερευνητών και στελεχών, ειδικών στην πρόγνωση, αξιολόγηση, διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, καθώς και στη διδασκαλία, αποκατάσταση και εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες.
Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο: Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008), YA 20082/23-10-2012 (Φ.Ε.Κ. 2844/23-10-2012).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

6 έτη