Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές Σπουδές". Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Eξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική γνώση και δεξιότητα ανάλογα με το θέμα της ανά περίπτωση διακτορικής διατριβής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι υπόψηφιοι Διδάκτορες του Τμήματος εκπονούν διδακτορικές διατριβές υπό την επίβλεψη Μελών ΔΕΠ του Τμήματος πάνω σε αντίστοιχα αντικείμενα έρευνας που θεραπεύει το Τμήμα στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη