Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι θα μπορούν:
- να εφαρμόζουν γνώσεις μαθηματικών και φυσικής στην περιγραφή, ερμηνεία, επίλυση και διερεύνηση προβλημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
- να αναγνωρίζουν τα επιμέρους δομικά στοιχεία υπολογιστικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και να γνωρίζουν το ρόλο τους,
- να αναπτύσσουν λογισμικά χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλώσσες και τεχνικές προγραμματισμού,
- να σχεδιάζουν δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, όπως και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις, κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες και περιορισμούς,
- να αναλύουν συστήματα, σήματα και δεδομένα με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων,
- να περιγράφουν και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αξιοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει,
- να αναπτύσσουν ακριβή ή προσεγγιστικά μοντέλα για διάφορα προβλήματα και να εκτελούν προσομοιώσεις και υπολογισμούς με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων,
- να κατασκευάζουν πειραματικές διατάξεις, να διενεργούν μετρήσεις και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα αυτών,
- να εργάζονται με και να προσαρμόζονται σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές και λειτουργικά περιβάλλοντα,
- να μελετούν, να συγκρίνουν, να υλοποιούν και να βελτιστοποιούν αλγορίθμους,
- να εκφράζονται καθαρά και με ακρίβεια, μέσω προφορικών παρουσιάσεων και γραπτών κειμένων,
- να ενσωματώνουν σύγχρονα πακέτα λογισμικού στον τρόπο εργασίας τους,
- να αξιοποιούν εργαστηριακό και σχετικό μετρητικό εξοπλισμό με ασφάλεια και αξιοπιστία,
- να κατανοούν σύγχρονες και μελλοντικές εφαρμογές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών,
- να συνεργάζονται με άλλους και να λειτουργούν αποτελεσματικά, στα πλαίσια μιας ομάδας,
- να μαθαίνουν νέες γνώσεις και τεχνολογίες και να προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες,
- να αναζητούν και να προτείνουν νέα εργαλεία, όταν οι υπάρχουσες λύσεις είναι περιορισμένες ή αναποτελεσματικές,
- να κατανοούν το ρόλο και τη σημασία των σχετικών φυσικών επιστημών στην επαγγελματική τους δραστηριότητα,
- να έχουν επίγνωση της σύνδεσης και της επίδρασης του γνωστικού τους αντικειμένου στην κοινωνία,
- να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας στο εργασιακό περιβάλλον,
- να αναγνωρίζουν την ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση, έτσι ώστε να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, να καλλιεργούν περαιτέρω τις ικανότητές τους και να παραμένουν αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί στον εργασιακό χώρο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Tο Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά στα βασικά αντικείμενα του μηχανικού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και έχει ως αποστολή:
α) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα βασικά αντικείμενα της πληροφορικής και της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
β) Να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε σύγχρονους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, όπως ανάλυση δεδομένων, διαδίκτυο, ανάλυση σήματος και εικόνας, τεχνολογία λογισμικού, κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες κτλ.
γ) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιδίως σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στο δημόσιο τομέα.

Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από την οπτική του Μηχανικού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους θεματικές ενότητες, όπως: μαθήματα υποβάθρου, Προγραμματισμός ΗΥ, Δίκτυα, Υπολογιστικά Συστήματα, Επικοινωνίες, Επιστήμη ΗΥ, Ηλεκτρονική, Σήματα, Ενέργεια και Σύγχρονες Εφαρμογές.

Επιμέρους αντικείμενα τα οποία διδάσκονται οι φοιτητές είναι: γλώσσες προγραμματισμού, τηλεπικοινωνιακά συστήματα και υπηρεσίες, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, κωδικοποίηση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφορίας, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις, μοντελοποίηση και μελέτη συστημάτων, ανάπτυξη λογισμικού, αλγόριθμοι, βάσεις δεδομένων, κινητές/οπτικές/μικροκυματικές επικοινωνίες, παράλληλα/κατανεμημένα/ενσωματωμένα συστήματα, τεχνολογίες διαδικτύου, σύγχρονες εφαρμογές.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών εξασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα που περιγράφονται στο ΦΕΚ Α΄ 58/2009. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην κατηγορία των Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.