Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής με κατευθύνσεις: 1.Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, 3. Πολιτισμικές Σπουδές - Σημειωτική και Επικοινωνία. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και όλα τα απαραίτητα εφόδια, για να διαχειρίζονται θεωρητικά και πρακτικά με αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως μητρικής όσο και ως δεύτερης/ξένης. Επίσης, θα κατέχουν γνώσεις πάνω σε ένα διεπιστημονικό υπόβαθρο που θα παρέχει μια βάση για την εφαρμογή σημειωτικών ιδεών και ερευνητικών προσεγγίσεων μεθόδων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων και περιοχών. Όσον αφορά στην κατεύθυνση της Δίγλωσσης Ειδικής Αγωγής, να επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και της διασύνδεσής της με άλλους γνωστικούς τομείς (εφαρμογές στον χώρο της ψυχολογίας, της ειδικής φυσικής αγωγής, της πληροφορικής κ.α.Τέλος, θα διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής και των θεμάτων αιχμής όλων των γνωστικών πεδίων που εμπλέκονται στο ΠΜΣ. Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και μεθοδολογίες της διδακτικής της νέας ελληνικής γλώσσας, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και της σημειωτικής και επικοινωνίας. Διεξάγουν πρωτότυπες έρευνες, χρησιμοποιώντας τα ήδη αποκτημένα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης. Αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις σε σύνθετα, διεπιστημονικά και πρωτοποριακά ζητήματα που άπτονται της ΕΑΕ, της διδακτικής της νέας ελληνικής και της σημειωτικής και επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν την δυνατότητα να αξιολογούν και να ερμηνεύουν τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις και συναφείς διεπιστημονικές μελέτες των αντίστοιχων γνωστικών πεδίων που προσφέρονται στο ΠΜΣ. Δημιουργούν και ανακατασκευάζουν με επιστημονικό τεκμηριωμένο τρόπο λύσεις σε προβληματικές, έχοντας λάβει υπόψη κοινωνικές, σημειολογικές, εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και γλωσσολογικές συνιστώσες και θεωρήσεις. Συμπεραίνουν, αξιολογούν και συγκρίνουν διαφορετικές επιστημονικές θέσεις και επιχειρήματα με κριτική σκέψη και αναστοχαστικό συλλογισμό. Έχοντας λοιπόν αναπτύξει την απαραίτητη αυτονομία γνώσης και ικανοτήτων, αποκτούν την δυνατότητα αξιολόγησης και κριτικής ανάλυσης ποικίλων επιστημονικών θεωριών.
Επιλύουν προβλήματα με εφαρμογές της επαγωγικής σκέψης στα γνωστικά αντικείμενα της διδακτικής, της εκπαίδευσης, της σημειωτικής και επικοινωνίας, ορίζοντας παράλληλα τα σχέδια έρευνά τους σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο. Αναλαμβάνουν την εκπαίδευση και επιμόρφωση στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής και επικοινωνιακής πρακτικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η εξειδίκευση στην κατεύθυνση «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» προσφέρει στους απόφοιτους όλα τα απαραίτητα εφόδια, για να διαχειρίζονται θεωρητικά και πρακτικά με αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως μητρικής όσο και ως δεύτερης/ξένης. Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης θα αποκτούν μια στέρεη κατάρτιση γύρω από την ελληνική γλώσσα, τις γλωσσοδιδακτικές τάσεις και απόψεις που επικρατούν και θα είναι ικανοί να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής» σε επίπεδο διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών. Οι απόφοιτοι στην κατεύθυνση «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες ΕΑΕ και κοινωνικοποίησης.
Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της ΕΑΕ, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας στην ΕΑΕ, για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην ΕΑΕ. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης «Σημειωτική και Επικοινωνία» θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε επαγγελματικά πεδία που αφορούν στην Επικοινωνία (π.χ., διαφήμιση, συμβουλευτική, management) και τον Πολιτισμό (δράσεις, παρεμβάσεις) . Η περάτωση των σπουδών συνεπάγεται τη δυνατότητα περαιτέρω σπουδών, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.