Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιγραφή

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών, οι διδάκτορες θα:
- έχουν κατανοήσει συστηματικά, πλήρως και σε βάθος μια ή περισσότερες προηγμένες και περίπλοκες περιοχές ενός σύγχρονου και εξελισσόμενου γνωστικού αντικειμένου της πληροφορικής ή/και των τηλεπικοινωνιών,
- έχουν συμβάλει σημαντικά είτε στη δημιουργία νέας γνώσης, είτε στην καινοτόμα εφαρμογή/ερμηνεία προϋπάρχουσας γνώσης στο σχετικό γνωστικό πεδίο,
- έχουν δημοσιεύσει τα ερευνητικά τους ευρήματα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και θα τα έχουν παρουσιάσει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια,
- μπορούν να οργανώνουν, να αναπτύσσουν, να προσαρμόζουν και να εφαρμόζουν ερευνητικές μεθοδολογίες, με στόχο τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας,
- μπορούν να παράγουν νέα γνώση και να συμβάλουν στη βελτιωμένη κατανόησή της,
- αξιοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό ή/και εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή έρευνας,
- έχουν την ικανότητα να διαχέουν αποτελεσματικά τη νέα γνώση στους συναδέλφους τους και στην επιστημονική κοινότητα,
- επιδεικνύουν επαρκή ικανότητα παρουσίασης τεχνικών γνώσεων και πληροφοριών, τόσο με γραπτό, όσο και με προφορικό λόγο,
- μπορούν να παρουσιάζουν, να εξηγούν και να αξιολογούν νέες προτάσεις, μεθοδολογίες και συμπεράσματα,
- οργανώνουν και πραγματοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο τόσο ατομική, όσο και ομαδική έρευνα,
- μπορούν να κατανοούν και να αξιολογούν διαφορετικές προσεγγίσεις στη λύση κρίσιμων προβλημάτων και τη δημιουργία νέας γνώσης, με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα,
- μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, να έχουν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και υπευθυνότητα, ως ειδικοί στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο,
- αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την προσωπική τους εργασία,
- χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία και ανάληψη πρωτοβουλιών σε ακαδημαϊκό ή/και επαγγελματικό επίπεδο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Ο σκοπός της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι η διεξαγωγή πρωτότυπης και αυτοδύναμης επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας, η οποία προάγει την επιστήμη της Πληροφορικής ή/και των Τηλεπικοινωνιών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών αποσκοπεί στα ακόλουθα:
- να προσδώσει βάθος στη γνώση που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο,
- να καλλιεργήσει τις απαραίτητες δεξιότητες που σχετίζονται με την ερευνητική διαδικασία,
- να ενθαρρύνει τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας,
- να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης και τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων,
- να ενισχύσει την ικανότητα των φοιτητών να εργάζονται ανεξάρτητα και να δημοσιεύουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα,
- να καλλιεργήσει συγκεκριμένες ικανότητες, όπως: διατύπωση προβλημάτων, σύνθεση και ενσωμάτωση πληροφορίας, διερεύνηση, συνεργασία, αποτελεσματική επικοινωνία, κλπ.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση κάποιου επαγγέλματος, είναι όμως τυπικό προσόν σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας (π.χ. μέλος ΔΕΠ σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη