Πτυχίο Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ο εκπαιδευόμενος α) έχει λάβει και έχει αφομοιώσει τις θεωρητικές και πρακτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων και είναι σε θέση να εξηγεί αναλυτικά τις αρχές Διαχείρισης των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος (ΓΝΩΣΗ), β) μπορεί να αναλύει, να εκτιμά όπως και να εμβαθύνει, να διευρύνει και να προσαυξάνει αυτές τις γνώσεις και να διαθέτει αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής των γνωστικών πεδίων της Δασοπονίας (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ), γ) μπορεί να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εφαρμόζει τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε σε πρακτικά θέματα εφαρμογής των αρχών Διαχείρισης των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα (ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ). Ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γνωρίζει, κατανοεί και είναι σε θέση να εφαρμόσει τις τεχνικές κατασκευής δασοτεχνικών έργων, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της Πληροφορικής και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, να εφαρμόσει τις αρχές οικολογίας, διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, και να οργανώσει την παραγωγή, διαχείριση και αξιοποίηση δασικών πόρων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται, ως Δασοπόνοι και Διαχειριστές Φυσικού Περιβάλλοντος, στους ακόλουθους τομείς: α) Εκπόνηση κάθε είδους δασικών και περιβαλλοντικών μελετών, που αφορούν στη διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, β) Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία: δασικών οικοσυστημάτων, προστατευόμενων φυσικών περιοχών, αστικού, περιαστικού πρασίνου, δασικών φυτωρίων, ορεινών βοσκοτόπων, οικοτουριστικών εγκαταστάσεων κ.λπ., γ) Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων δασικής οδοποιίας και υδροτεχνικών έργων, δ) Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση και αύξηση της παραγωγής ξύλου, συγκομιδής, ορθολογικής χρήσης ξύλου, κ.λπ., ε) Εφαρμογή μεθόδων ανόρθωσης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στ) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων απογραφής, χαρτογράφησης φυσικών πόρων και παρακολούθησης χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων με χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ).

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Δασοπόνου (ή Τεχνολόγου Δασοπόνου).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. Τ.Ε.