Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο φοιτητής αποκτά γνώσεις στα επιστημονικά πεδία της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Ανθρώπινων Πόρων, των Χρηματοοικονομικών, της Λογιστικής, του Μάρκετινγκ και της Έρευνας αγοράς, της Πληροφορικής για Επιχειρήσεις και των Ποσοτικών μεθόδων. Επίσης παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις στην εσωτερική λειτουργία, την οργάνωση και διοίκηση τουριστικών, ξενοδοχειακών, επισιτιστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων.
Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες στους παρακάτω επιμέρους τομείς
1 Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
2 Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.
3 Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
4 Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
5 Τήρηση Λογαριασμών πελατών (Main Courante).
6 Εποπτεία οροφών.
7 Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
8 Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
9 Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες, κ.λ.π.) μπαρ, κέντρων
διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α'
10 Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.
11 Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και
όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακά επισιτιστικά, κ.λ.π. τμήματα επιβατ. πλοίων κρουαζιερόπλοιων.
12 Παροχή Τουριστικών πληροφοριών.
13 Έκδοση αεροπορικών και ναυτιλιακών εισιτήριων.
Οι ικανότητες των πτυχιούχων εστιάζονται στην δυνατότητα χρήσης των παραπάνω γνώσεων στους τομείς της οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως ξενοδοχείων, τουριστικών, αεροπορικών και ναυτιλιακών γραφείων, επισιτιστικών επιχειρήσεων σε τουριστικούς χώρους και τμημάτων ξενοδοχείων και επισιτισμού – μπαρ επιβατικών πλοίων και κρουαζιεροπλοίων, συνεδρίων - εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας κ.λπ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία: (α) να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, (β) να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο και (γ) να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Σχέση με την απασχόληση

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ 356 (ΦΕΚ 160/16-6-1989 τεύχος Α’) οι πτυχιούχοι με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται
επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και τουριστικά γραφεία.
Οι πτυχιούχοι έχουν το δικαίωμα για
> Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακών γραφείων.
> Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
> Παροχή υπηρεσιών στη Δ/νση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές διευθύνσεις του.
> Άσκηση εΕκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση - επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς του.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.