Πτυχίο Τεχνολόγου Διατροφής και Διαιτολογίας. Τμήμα Διατροφής και Διατολογίας. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών α) να γνωρίζει αναλυτικά το αντικείμενο σπουδών, να κατανοεί τις αρχές του γνωστικού πεδίου του Διαιτολόγου & Διατροφολόγου, να εμβαθύνει, διευρύνει και να προσαυξάνει τις αποκτηθείσες γνώσεις και να διαθέτει αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού αντικειμένου, β) να αναλύει και να προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις εφαρμόζει σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου του, να εφαρμόζει ορθά τα εργαλεία και τις τεχνικές στην διεύρυνση των βασικών θεμάτων, να επιλύει σύνθετα ή και νέα προβλήματα και να επικοινωνεί με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρει πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα, και τέλος, γ) να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες, να λαμβάνει αποφάσεις, να τις αξιολογεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται, και να είναι σε θέση να αναλάβει, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους ο πτυχιούχος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας να αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένουμε το Π.Δ. 78 (ΦΕΚ 36/1989) καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.

Σχέση με την απασχόληση

Με το πτυχίο του Διατροφολόγου & Διαιτολόγου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα (ΦΕΚ 36Α/7-2-1989, ΦΕΚ 919Β/26.8.1998). 1) O απόφοιτος του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της διατροφής και διαιτολογίας 2) έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν με τα παρακάτω αντικείμενα: α) Εξέταση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων β) Κατάρτιση ετικέτας με πληροφορίες για τα περιεχόμενα, θρεπτικά συστατικά και την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών από αυτά. Βιομηχανίες παρασκευής ειδικών τροφίμων (σχεδιασμός για την παραγωγή ειδικών τροφίμων, παιδικές τροφές, για διαβητικούς. κ.λ.π.). με πληροφορίες για τα περιεχόμενα, θρεπτικά συστατικά και την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών από αυτά γ) Συμμετοχή στη κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων δ) Κατάρτιση γενικών και ειδικών διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής της ε) Ανάληψη της υπευθυνότητας και επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων. 3) σε φορείς όπως α) Κατάρτιση γενικών και ειδικών διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής της, β) Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου τροφίμων (έλεγχος της θρεπτικής τους αξίας βάσει των αναλυτικών στοιχείων που παρέχονται από τους αρμόδιους επιστήμονες), γ) Ινστιτούτα αδυνατίσματος (καθορισμό διαιτολογίων και παρακολούθηση της εφαρμογής τους), δ) Βιομηχανίες παρασκευής ειδικών τροφίμων (σχεδιασμός για την παραγωγή ειδικών τροφίμων, παιδικές τροφές, για διαβητικούς. κ.λ.π.), ε) Ξενοδοχειακές μονάδες ‐ Κρουαζιερόπλοια ‐ Αλυσίδες εστιατορίων (υπεύθυνοι προμηθειών και κατάρτιση ημερησίου/ εβδομαδιαίου διαιτολογίου), στ) Γηροκομεία (κατάρτιση διαιτολογίου), ζ) Παιδικές κατασκηνώσεις και κατασκηνώσεις υπερηλίκων (κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση προγράμματος διαιτολογίου, παρακολούθηση της εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων), η) Ορφανοτροφεία (κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και διαιτολογίου θ) Φοιτητικές Λέσχες και Μαθητικές Εστίες (κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και διαιτολογίου).
ι) Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί (κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και διαιτολογίου).
ια) Αθλητικές ομάδες και Αθλητικά κέντρα.
ιβ) Οικοτροφεία.
ιγ) Μονάδες και υπηρεσίες ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και διαιτολογίου).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.