Πτυχίο Μηχανικού Βιοσυστημάτων.Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσλίας.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι Μηχανικοί Βιοσυστημάτων είναι σε θέση να:
• Σχεδιάζουν αποδοτικά και ασφαλή συστήματα και μηχανισμούς για την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά την επεξεργασία και τη συσκευασία γεωργικών προϊόντων.
• Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τεχνολογία και διαδικασίες για την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Αναπτύσσουν λύσεις για εναλλακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον χρήσεις των γεωργικών προϊόντων των υποπροϊόντων και των αποβλήτων.
• Σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μηχανήματα και μηχανισμούς, να πραγματοποιούν δοκιμές μηχανημάτων και να προτείνουν λύσεις βελτίωσης.
• Σχεδιάζουν πρακτικές για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση του μηχανικού εξοπλισμού και για τον έλεγχο της διάβρωσης και της συμπίεσης του εδάφους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία: (α) να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, (β) να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο και (γ) να εργαστούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Μηχανικoύ Βιοσυστημάτων είναι απαραίτητο για την άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με το Π.Δ.109/1989 (Φ.Ε.Κ.47/τ.Α΄/10-2-89)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

B.Sc.