Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου". Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιγραφή

Γνώσεις και Κατανόηση:
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:
• Επιδείξουν ευρεία γνώση στον τομέα της Μηχανικής Υδρογονανθράκων,
• Γίνουν γνώστες του περιεχομένου και της φιλοσοφίας του νομικού πλαισίου της βιομηχανίας των Υδρογονανθράκων, και να κατανοήσουν τις διαδικασίες και παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή της.
• κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και τοπικά θέματα της Μηχανικής των Υδρογονανθράκων,
• αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για μηχανικούς που θα ηγηθούν στους τομείς της εξόρυξης υδρογονανθράκων, επεξεργασίας, αποθήκευσης και εκμετάλλευσης, σε αποδοτικές και καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας.
• αναπτύξουν μια ισορροπημένη προοπτική για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που περιβάλουν τη βιομηχανία των Υδρογονανθράκων, προσφέροντας στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα κατανόησης που θα βοηθήσει στη λήψη διευθυντικών αποφάσεων.
• κατέχουν την απαραίτητη γνώση και διορατικότητα να μπορούν να ασχοληθούν με ρόλους λήψης αποφάσεων στη βιομηχανία των Υδρογονανθράκων.
• έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν λογισμικά εργαλεία αιχμής για τεχνολογίες σε τομείς των Υδρογονανθράκων, και Μηχανικής Πετρελαίων.
• εξοικειωθούν με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη δημιουργία ενεργειακών, περιβαλλοντικών και αειφόρων πολιτικών.
• κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν εγκεκριμένοι στα επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις.
• έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση, μέσα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και την κοινωνία.

Δεξιότητες:
• Αναγνωρίζουν όλα τα στάδια και ταξινομούν τις διεργασίες της αλυσίδας αξίας του πετρελαίου.
• Εκτιμούν αποθέματα με βάση το PRMS.
• Εξετάζουν αλλά και σχεδιάζουν-αναπτύσσουν μοντέλα προσομοίωσης ενεργειακών έργων περιπτώσεων.
• Εξηγούν τις τάσεις της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
• Οδηγούνται σε χρήσιμα συμπεράσματα που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων σε νευραλγικά θέματα της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.
• Περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που σχετίζονται με την ηγεσία. 
• Εξηγούν τους παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα ενός ηγέτη.
• Περιγράφουν τους βασικούς όρους και έννοιες που σχετίζονται με τη στρατηγική διοίκηση.
• Εξηγούν τους παράγοντες του εξωτερικού κι εσωτερικού περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής και τις στρατηγικές επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οργανισμοί και τα εργαλεία και τις τεχνικές που μπορεί να βοηθήσουν τα στελέχη στο σχεδιασμό και στην επιλογή μεταξύ εναλλακτικών στρατηγικών. 
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, θέματα βιωσιμότητας, αρχές βιομηχανικής οικολογίας (π.χ. βιομηχανική συμβίωση, σκεπτικό κύκλου ζωής, περιβαλλοντική αναφορά, κτλ.).
• Ανάλυση της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
• Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, πρόληψη ρύπανσης, ατυχηματικές βιομηχανικές διαρροές,, πετρελαιοκηλίδες, παροπλισμός και αποξήλωση εγκαταστάσεων.

Ικανότητες:
• Εφαρμογή δυνητικών τεχνικών λύσεων σε διαφορετικό, ανταγωνιστικό και σύνθετο εργασιακό περιβάλλον.
• Αναπαράγουν το δόκιμο λεξιλόγιο των επαγγελματιών της διαχείρισης έργων όταν συζητούν, συγγράφουν ή εφαρμόζουν αντικείμενα σχετικά με τη διαχείριση έργων.
• Αναφέρουν τις εννέα περιοχές γνώσης της διαχείρισης έργων και αξιολογούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πέντε ομάδων διαδικασιών.
• Περιγράφουν τα ορόσημα, τις φάσεις, τις δραστηριότητες και τα επιμέρους γεγονότα ενός έργου. Ορίζουν και αναπτύσσουν μία δομή ανάλυσης έργου.
• Σχεδιάζουν το διάγραμμα δικτύου του έργου, αναγνωρίζουν την κρίσιμη διαδρομή και εφαρμόζουν τις εξειδικευμένες τεχνικές αναθεώρησης και αξιολόγησης έργου (PERT) και ανάλυσης κρίσιμης διαδρομή (CPM).
• Ανακαλούν εξειδικευμένες τεχνικές διαχείρισης πόρων και κατασκευάζουν το ιστόγραμμα πόρων (RAM).
• Χρησιμοποιούν λογισμικό για την υποστήριξη της διαχείρισης ενός έργου.
• Περιγράφουν γιατί το κόστος είναι σημαντικό στη διαχείριση έργων και διαχειρίζονται εξειδικευμένες τεχνικές της δεδουλευμένης αξίας (EVM).
• Εφαρμόζουν τεχνικές βελτιστοποίησης σε επιχειρησιακά προβλήματα.
• Εφαρμόζουν τεχνικές ανάλυσης ποιότητας των λειτουργιών.
• Εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές σχετικά με τον προγραμματισμό πόρων και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου συνδυάζει α) θέματα διοίκησης και στρατηγικής διαχείρισης της πετρελαϊκής βιομηχανίας (upstream and downstream) και β) σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Απευθύνεται σε αποφοίτους, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ισχυρά εφόδια καινοτόμες ερευνητικές εργασίες και διατριβές αριστείας.
Η δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος βασίζεται στη διεπιστημονικότητα και ενσωματώνει τα αιτήματα και τις προσδοκίες της αγοράς όπου η οικονομία και η μηχανική πετρελαίου συμπλέκουν και αλληλοεπηρεάζονται. Η διεπιστημονικότητα του προγράμματος αντανακλάται στους διδάσκοντες του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται καταξιωμένοι καθηγητές από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού και διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί σε θέματα μηχανικής.
Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών MSc in Oil & Gas Technology είναι οι εξής:
 Αριστεία.
 Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
 Kαινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον
 Δημιουργία επιστημόνων με εξειδικευμένες δεξιότητες κάνοντας την ειδοποιό διαφορά για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
 Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και αποτελείται από δέκα (10) μαθήματα (όλα υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και διδάσκεται πέντε (5) ώρες την εβδομάδα. ενώ η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) διδακτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) διδακτικών μονάδων.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.