Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων που αφορά στην κυρίαρχη οικονομική μονάδα, την οικογένεια και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον.
• Διαθέτουν αντίληψη της διεπιστημονικότητας του γνωστικού πεδίου της Οικιακής Οικονομίας στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις κοινωνικές επιστήμες.
• Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση από τους επιστημονικούς κλάδους που άπτονται του ενδιαφέροντος της Οικιακής Οικονομίας, όπως οικονομικά, περιβάλλον, αγροτική οικονομική και ανάπτυξη, αγωγή καταναλωτή, αγωγή υγείας, πολιτισμός, διατροφή, ψυχολογία και επιστήμες της αγωγής.

Δεξιότητες:
• Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή/και πηγές εξειδικευμένες σε θέματα Οικιακής Οικονομίας, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα που τους αφορούν.
• Εμβαθύνουν ερευνητικά σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις της Οικιακής Οικονομίας.
• Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα έχοντας κατανοήσει την άρρηκτη αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπινων κοινωνιών και του περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτισμικού, διατροφικού), καθώς και του ρόλου της στη βιώσιμη ανάπτυξη.
• Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, ώστε να τις εφαρμόζουν σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών της οικιακής μονάδας (οικογένεια), τη διατροφή και την αγωγή υγείας, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
• Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική λειτουργία και διοίκηση των οικονομικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.
• Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές διδασκαλίας σε θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση του μαθητή και την ενσωμάτωση των μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες.

Ικανότητες:
• Εφαρμόζουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν σε θέματα βιώσιμης καταναλωτικής και διατροφικής συμπεριφοράς, αγωγής υγείας, διαχείρισης και προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, καθώς και του εναλλακτικού τουρισμού, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
• Είναι σε θέση να συμβουλεύουν τις οικογένειες, καθώς και τις μικρές οικονομικές μονάδες σχετικά με θέματα οικονομίας, διατροφής, περιβάλλοντος και ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς.
• Είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στον σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού.
• Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, μέσα από τον αποτελεσματικό χειρισμό Η/Υ και τη χρήση στατιστικών μεθόδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος είναι η μελέτη και η επιστημονική έρευνα θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση της οικογένειας, όπως οικονομικά της οικογένειας, συμπεριφορά του καταναλωτή, διατροφή και αγωγή υγείας, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον, επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην οικογένεια, κ.ά., καθώς και η παροχή εκπαίδευσης σχετικής με τα θέματα αυτά. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους όπως οικονομικά, πολιτισμός, περιβάλλον, αγροτική οικονομική και ανάπτυξη, αγωγή υγείας, διατροφή, ψυχολογία και επιστήμες της αγωγής. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις:
1. Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονομίας
2. Ανθρωποοικολογίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν:
• ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ 15),
• ως υπάλληλοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε Τράπεζες,
• ως σύμβουλοι μικρών οικονομικών μονάδων,
• ως σύμβουλοι οικογενειών σε θέματα οικονομίας και καταναλωτή, διατροφής, περιβάλλοντος και ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς των νοικοκυριών.
Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν με τον εναλλακτικό τουρισμό και την ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη