Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Kατευθύνσεις: α) Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη, β) Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, γ) Αγωγή και Πολιτισμός. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική γνώση σε θέματα που αφορούν στη μάθηση, τη διδασκαλία, την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο.
• Ευαισθητοποίηση σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, με σκοπό τη συμβολή στην αναβάθμιση της διδακτικής πράξης και την προαγωγή της έρευνας που σχετίζεται με τα παραπάνω αντικείμενα.
• Ευαισθητοποίηση σε θέματα επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους, καθώς και διαχείριση δυσκολιών και προβλημάτων που αφορούν στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και άλλους εργασιακούς χώρους.
• Εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μετά από παρακολούθηση ανάλογων δράσεων σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό και με ακόλουθο σχολιασμό και καταγραφή απόψεων.

Δεξιότητες:
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στη διδακτική πράξη για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών.
• Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.
• Αναγνώριση των ψυχολογικών αναγκών των μαθητών και εντοπισμός τυχόν μαθησιακών τους προβλημάτων με σκοπό την παροχή σε αυτούς ανάλογης υποστήριξης.
• Καλλιέργεια πολιτισμικών ενδιαφερόντων των μαθητών και της ευαισθησίας τους σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού της πολιτισμικής διαφορετικότητας

Ικανότητες:
• Συνεχής ανάπτυξη με αυτονομία των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε υψηλότερο επίπεδο.
• Εφαρμογή με επαγγελματισμό των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και αποτελεσματική αντιμετώπιση νέων, διεπιστημονικών ή απρόβλεπτων ζητημάτων.
• Λήψη αποφάσεων με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.
• Μετάφραση των νέων γνώσεων σε πρωτότυπες πρακτικές στον επαγγελματικό και ερευνητικό χώρο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Πανεπιστημίων –ΤΕΙ σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Το Πρόγραμμα στοχεύει στη σύζευξη της εκπαιδευτικής πράξης με την πολιτισμική παιδεία, δύο επιστημονικών πεδίων που λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ θα ήταν χρήσιμο να συνεργάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται. Συγκεκριμένα, σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή στους παραπάνω πτυχιούχους εξειδικευμένης ψυχοπαιδαγωγικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στη μάθηση, τη διδασκαλία, την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, για να τους βοηθήσει να συμβάλουν στην αναβάθμιση της διδακτικής πράξης και την προαγωγή της έρευνας που σχετίζεται με τα παραπάνω αντικείμενα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Εκπαίδευση και Πολιτισμός" έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε θέσεις ευθύνης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και ως αυτοαπασχολούμενοι. Πιο συγκεκριμένα, δύνανται να:
• αναλαμβάνουν καθήκοντα στελεχών Διοίκησης Σχολικών Μονάδων και Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης,
• αναλαμβάνουν έργο Σχολικών Συμβούλων,
• αναλαμβάνουν εκπαιδευτικό έργο σε δομές ειδικής αγωγής,
• επιμελούνται στα σχολεία τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και σχολικών ομίλων, έκδοση περιοδικών, δημιουργία σχολικών μουσείων, συλλογών κ.ά.
• αναλαμβάνουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
• υλοποιούν τις Καινοτόμες Δράσεις, οι οποίες οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιo

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη