Πτυχίο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας επιδιώκεται να διαθέτουν κατά την αποφοίτησή τους τα παρακάτω:
1. Γνώση των επικοινωνιακών μεθόδων και των κοινωνικών επιδράσεών τους και εξοικείωση με τις νέες σχετικές τεχνολογίες.
2. Ικανότητα στην ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων, στη συλλογή πληροφοριών και στη σύνθεση ιδεών, με ζητούμενο τη δυνατότητα υλοποίησης επικοινωνιακών στρατηγικών στόχων.
3. Τις απαιτούμενες οικονομικές γνώσεις για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ασχολούνται με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ εταιρειών.
4. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης των κάθε είδους εφαρμοσμένων μορφών επικοινωνίας και των συνακόλουθων συνεπειών τους.
5. Την απαιτούμενη για το ευρύ αντικείμενο ενασχολήσεώς τους, πολιτιστική, φιλοσοφική και ψυχολογική παιδεία.
6. Επικοινωνιακή επάρκεια στον γραπτό και προφορικό λόγο.
Οι απόφοιτοι, λοιπόν, του Προγράμματος Σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχουν ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών ενασχολήσεων και ένα ευρύ πεδίο συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο στόχος άλλωστε της ανώτατης εκπαίδευσης, δε μπορεί να είναι άλλος από αυτόν της δημιουργίας επιστημόνων ευέλικτων προς μια διαρκή προσαρμογή τους στα νέα κάθε φορά επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα, είναι η πρόσδοση στους φοιτητές ενός ισχυρού γνωστικού υποβάθρου, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την ταχύτατη εξέλιξη των επιστημών και των κοινωνιών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των Τ.Ε.Ι., άλλα και γενικότερα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Οι «Δημόσιες Σχέσεις και η Επικοινωνία» βρίσκονται τη σημερινή εποχή στην καρδιά του τρόπου ύπαρξης των κοινωνιών. Είναι έτσι πλέον αδήριτος η ανάγκη κριτικής προσέγγισης των σύγχρονων σχετικών πρακτικών, συμπεριφορών και τεχνολογιών. Στόχος είναι η επιστημονική θεώρηση του πεδίου των Δημοσίων Σχέσεων και του συνολικού Επικοινωνιακού γίγνεσθαι, με ζητούμενο μια σφαιρική και κριτική γνώση που έχει να κάνει με την Κοινωνία και τον Πολιτισμό. Οι σπουδές στο ανωτέρω επιστημονικό πεδίο, επιδιώκουν την προαγωγή της κατανόησης της εμβέλειας των πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων και των Επικοινωνιακών μεθόδων στο κοινωνικό, αισθητικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον μας, σε όλες τις μορφές που αυτές αναπτύσσονται, δηλαδή από την ομιλία έως τα ηλεκτρονικά μέσα και από τον γραπτό λόγο έως το διαδίκτυο. Αποσκοπούμε, επομένως, στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να προωθεί τη διεπιστημονική κατανόηση των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας και τη σχετική έρευνα της επιστήμης αυτής με τρόπο διαρκώς επικαιροποιούμενο για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της θεωρίας και της πρακτικής στο παγκοσμιοποιημένο πλέον γίγνεσθαι. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα από την Ίδρυσή του μέχρι σήμερα, στηρίζεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του πεδίου του. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών ειδικοτήτων, μαθήματα Πολιτισμού, Πολιτικών Επιστημών, Επικοινωνίας και Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας και Επιστήμης της Συμπεριφοράς, Φιλοσοφίας και Διεθνών Σχέσεων, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Πολυμέσων, μαθήματα Δικαίου, μαθήματα Μάρκετινγκ και Οικονομικής Θεωρίας. Στη διάρκεια λειτουργίας του, το Πρόγραμμα Σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, έχει αποδείξει ότι καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την έρευνα, καταθέτει τη δική του πρόταση στο σύγχρονο επικοινωνιακό γίγνεσθαι και ότι είναι ανοικτό στις διεθνείς εξελίξεις, βασισμένο στο υψηλών προδιαγραφών διδακτικό προσωπικό και στους υψηλών απαιτήσεων φοιτητές και φοιτήτριές του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ασχολούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού περιεχομένου του Τμήματος, είτε ως στελέχη Δημοσίων ή Ιδιωτικών Εταιρειών και Οργανισμών, είτε ως αυτo-απασχολούμενοι. Σε γενικές γραμμές απασχολούνται επαγγελματικώς με:
• Τη δημιουργία ή τη στελέχωση εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων ή πλήρωση αντιστοίχων θέσεων σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
• Τη δημιουργία ή τη στελέχωση εταιρειών εφαρμοσμένης επικοινωνίας, επικοινωνιακή στρατηγική επιχειρήσεων ή ατόμων, διαφήμιση, μάρκετινγκ, προβολή εικόνας Δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, προγράμματα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, κατάρτιση και
υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, εκστρατείες ενημέρωσης, πολιτική επικοινωνιακή στρατηγική, κλπ.
• Συμμετοχή σε στατιστικές έρευνες και ερμηνεία των σχετικών αποτελεσμάτων. • Στελέχωση των ΜΜΕ, δηλ. των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και των εφημερίδων, στα θέματα του ευρύτατου γνωστικού περιεχομένου των σπουδών τους.
• Στελέχωση δράσεων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και εν γένει του Πολιτισμού, σε επικοινωνιακό επίπεδο.
• Ενασχόληση με τη θεωρητική διερεύνηση του φαινομένου της Επικοινωνίας τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΔΣΕ