Πτυχίο Τεχνολόγου Ήχου και Μουσικών Οργάνων. Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων. Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων.

Περιγραφή

Γνώσεις:
Ο κάτοχος του τίτλου θα έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στα παρακάτω γενικά και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:
• Γενικά γνωστικά αντικείμενα:
Μαθηματικά, Φυσική-Μηχανική,
Πληροφορική, Ειδικές Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτροακουστική, Ανθρώπινοι παράγοντες στην τεχνολογία, Ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση, Ψυχοακουστική, Θεωρία Μουσικής, Οργανολογία, Μουσικά σύνολα, Ιστορία Μουσικής, Μουσική για θέατρο και κινηματογράφο.

• Εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:
Τεχνικές ηχογράφησης, Ψηφιακή Επεξεργασία ήχου και σήματος, Μίξη ήχου,
Μεταπαραγωγή και mastering, Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, Ηλεκτρονικά συστήματα ήχου, Ηλεκτροακουστική, Δεδομένα και αλγόριθμοι στον ήχο, Πολυμέσα, Midi, Ειδικές εφαρμογές πληροφορικής, Ακουστική, Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων από Ισότροπα και Ανισότροπα υλικά, Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων με Η/Υ, Τεχνολογία και αντοχή υλικών, Θεωρία Μουσικής, Οργανολογία, Τεχνολογία Ηχητικού Σήματος, Τεχνολογία Θεάματος, Μουσικολογία, ειδικές γνώσεις σε συγκεκριμένα θέματα Ηχοληψίας, Σχεδίασης-Κατασκευής Μουσικών Οργάνων, Ακουστικής και Ηχητικής Σχεδίασης.

Δεξιότητες:
Ο κάτοχος του τίτλου είναι σε θέση να:
• Χρησιμοποιεί τη γνώση από διάφορες τεχνολογικές περιοχές που σχετίζονται με τον ήχο και τα μουσικά όργανα για να διαμορφώσει την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική. Κατανοεί τους επιχειρησιακούς στόχους που επηρεάζουν τα συστατικά της αρχιτεκτονικής (δεδομένα, εφαρμογή, ασφάλεια, ανάπτυξη κλπ.).
• Συλλέγει, διαμορφώνει και επικυρώνει τις λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος. Σχεδιάζει τις λειτουργικές προδιαγραφές με βάση τις προσδιορισθείσες απαιτήσεις. Διασφαλίζει την ενσωμάτωση της λειτουργικότητας στον τελικό σχεδιασμό του συστήματος.
• Εφαρμόζει κατάλληλες αρχιτεκτονικές λογισμικού και/ή υλικού. Αναπτύσσει διεπαφές χρήστη-μηχανής με ενσωματωμένα συστατικά λογισμικού. Συνεργάζεται στο πλαίσιο ομάδων σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων.
• Συγκεντρώνει και αναλύει εσωτερική και εξωτερική επιχειρησιακή γνώση και πληροφοριακές ανάγκες. Διαμορφώνει την επιχειρησιακή συμπεριφορά σε δομημένη πληροφορία. Εφαρμόζει μεθόδους εξόρυξης δεδομένων.
• Κατανοεί πώς η διαδικτυακή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς του εμπορίου. Κατανοεί το online περιβάλλον.
• Διαγιγνώσκει, λύνει, αντιμετωπίζει και τεκμηριώνει τεχνικά προβλήματα που αφορούν ηλεκτρονικές – ψηφιακές - συσκευές με χρήση κατάλληλων μεθόδων.
• Συντάσσει επιστημονικές εργασίες με δομημένο τρόπο και τις παρουσιάζει μέσω διαλέξεων και τη χρήση εποπτικών μέσων.

Ικανότητες:
Όσον αφορά στις γενικές ικανότητες, ένας απόφοιτος είναι σε θέση, ως επαγγελματίας, να:
• Παράγει αναλώσιμα υλικά για την επισκευή και συντήρηση Μουσικών Οργάνων.
• Προβαίνει σε μετρήσεις και πιστοποιήσεις προδιαγραφών ακουστικών και ηλεκτρικών Μουσικών Οργάνων.
• Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και συμμετέχει σε μελετητικές ομάδες για την ίδρυση, λειτουργία, κατασκευή ή επέκταση μονάδων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής.
• Συμμετέχει ως Σύμβουλος εκδόσεων σε θέματα της ειδικότητάς του.
• Ιδρύει και λειτουργεί κατάστημα ή συμμετέχει σε επιχειρήσεις εμπορίας υλικών και προϊόντων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής, εργαλείων και εξοπλισμού γενικότερα που χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής.
• Λειτουργεί πάσης φύσεως ειδικά εργαστήρια ή επιχείρηση ειδικών δραστηριοτήτων, σχετικών με την Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψία και Μουσική Παραγωγή.
• Αναπτύσσει τεχνολογία σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την κατασκευή Οργάνων, υλικών και εξοπλισμού τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής.
• Αναπτύσσει κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς του με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
• Εξελίσσεται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία, τη σχετική με τους τομείς της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής.
• Καλύπτει θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία για τη λειτουργία εργαστηρίων και επιχειρήσεων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής, με αντικείμενο την πιστοποίηση της καταλληλότητας των παραγόμενων προϊόντων.
• Απασχοληθεί στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
Απασχοληθεί ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς του.Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων είναι η παροχή τεχνολογικής παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και τεχνολογία του ήχου και των μουσικών οργάνων.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:
- στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας σύμφωνα και με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
- στην τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών με έμφαση στην εργαστηριακή κατάρτιση σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση.
- στην παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές.
- στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) σε μεταπτυχιακές σπουδές και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας.
- στη διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσω δράσεων εθελοντισμού και εξωστρεφών υπηρεσιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ώστε οι απόφοιτοι, πέραν της τεχνολογικής παιδείας που αποκτούν, να αναδεικνύονται ως ολοκληρωμένες αλλά και ευαίσθητες κοινωνικά προσωπικότητες.

Προσανατολισμός, εστίαση και κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών:
Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει 47 μαθήματα εκ των οποίων υποχρεωτικά είναι 36. Επιλογής υποχρεωτικά είναι 8 και προαιρετικά 3. Τα επιλογής υποχρεωτικά και προαιρετικά είναι κατανεμημένα στις δύο μη θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις:
α) Τεχνολογίας Ήχου
β) Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων
Με βάση τις παραπάνω μη θεσμοθετημένες κατευθύνσεις, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων εστιάζει στους ακόλουθους γενικούς άξονες:
- Στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου.
- Στις τέχνες και τεχνικές που αφορούν στη σχεδίαση, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναπαλαίωση κυρίως εγχόρδων μουσικών οργάνων.
- Στις εφαρμογές ακουστικής, στη σχεδίαση χώρων, στα μουσικά όργανα, στη μέτρηση περιβαλλοντικού θορύβου.
- Στην ανάπτυξη και διαχείριση προϊόντων θεάματος και ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής.
Στις βασικές γνωστικές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
Γνωστικά αντικείμενα ειδικής υποδομής και ειδικότητας όπως: Μαθηματικά, Φυσική-Μηχανική, Πληροφορική, Ειδικές εφαρμογές πληροφορικής, Τεχνικές ηχογράφησης,
Ψηφιακή Επεξεργασία ήχου και σήματος, Μεταπαραγωγή και mastering, Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, Ηλεκτρονικά συστήματα ήχου, Ηλεκτροακουστική, Τεχνολογία Θεάματος, Μουσικολογία, Εφαρμογές Ακουστικής και Ηχητικής Σχεδίασης, Σχεδιασμός ακουστικής χώρων,
Σχεδιασμός Μουσικών οργάνων από ισότροπα και ανισότροπα υλικά.

Σχέση με την απασχόληση

Ο Πτυχιούχος του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων γνωρίζει την επιστημονική μεθοδολογία, έχει αναπτύξει τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, έχει αποκομίσει εμπειρίες από την εξάμηνη επαγγελματική πρακτική και είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους, των αναλογικών και ψηφιακών τεχνολογιών που σχετίζονται με την τεχνολογία του ήχου και εκείνη των μουσικών οργάνων. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Μουσικής Τεχνολογίας.
Ασχολούνται ακόμη με μελέτες για ίδρυση μονάδων σχετικών με την Τεχνολογία του Ήχου και των Μουσικών Οργάνων, την οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και τον έλεγχο της παραγωγής τους.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της Τεχνολογίας του Ήχου και των Μουσικών Οργάνων ακουστικών ή ηλεκτρικών.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργάζονται ως Εκπαιδευτικοί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία διδάσκοντας Μουσική Τεχνολογία (Ειδικότητα ΠΕ17.14 Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων).
Επιπλέον, ο Πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να ανταποκριθεί με πληρότητα στις ανάγκες της παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και των καινοτομιών της τεχνολογίας και της δια βίου εκπαίδευσης.
Μπορεί επίσης, να επεκτείνει και να εξειδικεύσει περαιτέρω το γνωστικό του πεδίο μέσω της διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών προς απόκτηση μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων (M.Sc., Ph.D.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας ή του εξωτερικού.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.