Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση του επιστημονικού πεδίου της Διδακτορικής Διατριβής
• Αυξημένη γνώση της διασύνδεσης της θεωρίας του επιστημονικού πεδίου της Διδακτορικής Διατριβής με μεθοδολογίες και πρακτικές
• Αυξημένη κριτική αντίληψη των εναλλακτικών προσεγγίσεων στο πρόβλημα της Διδακτορικής Διατριβής
• Κριτική κατανόηση του τρόπου διασύνδεσης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής με άλλους γνωστικούς τομείς
Δεξιότητες:
• Εφαρμογή με κριτικό και δημιουργικό τρόπο θεωριών και μεθοδολογιών του πεδίου της Διδακτορικής Διατριβής
• Αξιολόγηση, ερμηνεία και προώθηση σύγχρονων επιστημονικών ερευνών, συναφών με το πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής
• Πρωτότυπη εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής για την επίλυση νέων, σύνθετων και διεπιστημονικών προβλημάτων
Ικανότητες:
• Αυτόνομη εφαρμογή εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
• Δυνατότητα ανάληψης αυτόνομου ερευνητικού έργου σε νέα διεπιστημονικά προβλήματα
• Αυτόνομη ανάληψη ευθύνης για τη διδασκαλία, καθοδήγηση και διαχείριση ερευνητικών ομάδων και προγραμμάτων
• Επίλυση προβλημάτων και λήψη στρατηγικών αποφάσεων στο πλαίσιο εκπόνησης νέων ερευνητικών προγραμμάτων
• Σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη νέων γνώσεων και πρακτικών στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής

Περαιτέρω πληροφορίες

Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη