Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης".Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Το ΠΜΣ ΨΜΤ απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών καλών τεχνών, αλλά και απόφοιτους με διαφορετικά υπόβαθρα (π.χ. Αρχιτεκτονική, θετικές επιστήμες κ.α.) με καλλιτεχνικό προσανατολισμό. Ο σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ψ.Μ.Τ. είναι η παροχή γνώσεων και η προώθηση της έρευνας στην περιοχή της εικαστικής καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη χρήση και ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών, υπολογιστικών και οπτικοακουστικών τεχνολογιών, καθώς και η παροχή θεωρητικών γνώσεων σε συναφή πεδία της φιλοσοφίας, κριτικής και αισθητικής των μέσων και του ψηφιακού πολιτισμού.
Δεξιότητες: Οι φοιτητές εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες στη σύνθεση καλλιτεχνικού έργου με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως υπολογιστικά εργαλεία προγραμματισμού διαδραστικών καλλιτεχνικών έργων και εφαρμογών, σε καλλιτεχνικές πρακτικές και εργαλεία δημιουργίας, σύνθεσης και επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας και ήχου για προβολή ή/και καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, σε βασικές γνώσεις στην σκηνοθεσία, το animation και την οπτικοακουστική παραγωγή, αλλά και στο σχεδιασμό και τρισδιάστατη μοντελοποίηση και εκτύπωση και σε εφαρμογές εικονικήε και επαυξημένης πραγματικότητας. Επίσης, αποκτούν γνωστικές δεξιότητες σε μεθόδους και έρευνα στην ανάπτυξη καλλιτεχνικών έργων και προτάσεων που ενσωματώνουν τις νέες αυτές τεχνολογίες, αλλά και στη συνεργατική, διεπιστημονική ομαδική εργασία και στην θεωρητική διερεύνηση και υποστήριξη της καλλιτεχνικής παραγωγής στα παραπάνω πεδία. Ικανότητες: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ ΨΜΤ, μέσα από τα μαθήματα και εργαστήρια του προγράμματος, αναπτύσσουν ικανότητες στην σύνθεση, δημιουργία και παραγωγή σε όλα τα στάδια, σύγχρονων οπτικοακουστικών και συνδυαστικών καλλιτεχνικών έργων και μορφών με την χρήση και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών Διαδικτύου. Διερευνούν τις νέες εκφραστικές γλώσσες, δυνατότητες και αισθητικά αποτελέσματα των μέσων, εξειδικεύονται και εμβαθύνουν σε υπολογιστικά εργαλεία παραγωγής διαδραστικών εφαρμογών και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά και παραγωγής και επεξεργασίας ψηφιακής κινούμενης εικόνας και ήχου, όπως επίσης και τρισδιάστατης μοντελοποίησης και εκτύπωσης. Εξοικειώνονται με σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις και ερευνητικές πρακτικές και είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας θεωρητική έρευνα στα πεδία της Τέχνης και Τεχνολογίας και Αισθητικής των μέσων. Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ ΨΜΤ εφοδιάζονται με την απαραίτητη θεωρητική παιδεία, την καλλιτεχνική εμπειρία, την τεχνολογική γνώση και μεθοδολογία για την ανάπτυξη καλλιτεχνικής ή διεπιστημονικής έρευνας και κυρίως την κριτική σκέψη· εφόδια που είναι απαραίτητα στην έκφραση με συνδυαστικά, οπτικοακουστικά και ψηφιακά μέσα. Ο διακλαδικός χαρακτήρας και η «διεπιστημονική» δομή του προγράμματος, που υπαγορεύονται από την φύση και τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μέσων σε συνάρτηση με τις διευρυμένες και συνδυαστικές μορφές έκφρασης που προκύπτουν, παρέχει στους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για να δραστηριοποιηθούν δημιουργικά ή/και ερευνητικά τόσο στον Ακαδημαϊκό χώρο, όσο και στα σύγχρονα πεδία καλλιτεχνικής έρευνας και παραγωγής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ)

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Μεταπτυχιακό Ψ.Μ.Τ.